การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ล่วงหน้า

วิธีปฏิบัติ เรื่อง การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในปี 2561 (PDF)