แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน) มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (PDF)