คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 14 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถอุทิศเวลาและความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น


นายศิวะ มหาสันทนะ

นายศิวะ มหาสันทนะ

กรรมการ

 • พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
 • พ.ศ.2559 – ปัจจุบันประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด
 • พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
 • พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด
 • พ.ศ.2559-ปัจจุบันประธานกรรมการ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด
 • พ.ศ.2559-ปัจจุบันประธานกรรมการ บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จำกัด
 • พ.ศ.2559-ปัจจุบันประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด
 • พ.ศ.2559-ปัจจุบันกรรมการ บริษัท สยามซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) ลิมิเต็ด
 • พ.ศ.2559-ปัจจุบันกรรมการ บริษัท สยามซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) ลิมิเต็ด
 • พ.ศ.2558-ปัจจุบันกรรมการ บริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จำกัด
 • พ.ศ.2558-2559รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานอาวุโส (สายงานการตลาดและการขาย) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2555-2558รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2552-2554รองประธานอาวุโส (คอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกต) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)


นายอนันต์ เล้าหเรณู

นายอนันต์ เล้าหเรณู

กรรมการ

 • 2555 – ปัจจุบันกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – ปัจจุบันกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
 • 2549 – ปัจจุบันกรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
 • 2548 – ปัจจุบันกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – ปัจจุบันกรรมการ PT. Citra Harita Mineral (บริษัทย่อย)
 • 2546 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
 • 2541 – ปัจจุบันกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
 • 2544 – 2558ผู้อำนวยการด้านการเงิน และ เลขานุการบริษัทฯ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)