คณะกรรมการบริษัท


คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 14 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถอุทิศเวลาและความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

นายสมเกียรติ ลิมทรง

ประธานกรรมการ

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

กรรมการ

นายวันชัย โตสมบุญ

กรรมการ

นายศิวะ มหาสันทนะ

กรรมการ

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

กรรมการ

นายไกรสีห์ ศิริรังษี

กรรมการ

นายอนันต์ เล้าหเรณู

กรรมการ

นายวิสิฐ ตันติสุนทร

กรรมการ

นายธนญ ตันติสุนทร

กรรมการ

นายผดุง เตชะศรินทร์

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

นางดวงกมล สุชาโต

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์

กรรมการอิสระ

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์

กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

×

นายสมเกียรติ ลิมทรง


ประธานกรรมการ

 • 2537 – 2544 : ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)
 • 2511 – 2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการอำนวยการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
×

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์


กรรมการ

 • 2560 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
 • 2557 – 2560 : กรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
×

นายวันชัย โตสมบุญ


กรรมการ

 • 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) ลิมิเต็ด (Sri Lanka)
 • 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์เปอเรชั่น (Cambodia)
 • 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการธรรมาภิบาลความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – 2554 : กรรมการและรองประธานบริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • 2545 – 2559 : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
 • 2542 – 2548 : ประธานกรรมการ บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด
 • 2542 – 2548 : กรรมการผู้จัดการและประธานคณะบริหาร บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
 • 2542 – 2547 : กรรมการผู้จดั การ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
×

นายศิวะ มหาสันทนะ


กรรมการ

 • 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) ลิมิเต็ด
 • 2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท สยามซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) ลิมิเต็ด
 • 2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรตี จำกัด
 • 2558 – 2559 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานอาวุโส (สายงานการตลาดและการขาย) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2558 : รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2554 : รองประธานอาวุโส (คอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกต) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – 2552 : รองประธาน (Professional Customers) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – 2555 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
×

นายธนญ ตันติสุนทร


กรรมการ

 • 2559 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานประธานเจ้าหน้า ที่บริหาร บริษัท กัลฟ์เจพี จำกัด
 • 2549 – 2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • 2548 – 2549 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)
 • 2544 – 2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก
 • 2540 – 2543 : กรรมการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
×

นายไกรสีห์ ศิริรังษี


กรรมการ

 • 2559 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านการบริหาร บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
 • 2549 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
 • 2546 – ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
 • 2541 – ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
 • 2539 – ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)
 • 2544 – 2558 : ประธานเจ้าหน้า ที่บริหาร บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำ กัด (มหาชน)
×

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล


กรรมการ

 • 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
 • 2539 – ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)
 • 2547 – 2554 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
 • 2540 – 2555 : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย) (เลิกกิจการแล้ว)
 • 2540 – 2545 : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2537 – 2544 : กรรมการ บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)
 • 2534 – 2547 : กรรมการ บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
 • 2512 – 2514 : ตำแหนง่ สุดท้าย กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผจูั้ดการ สายโครงการและวิศวกรรม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
×

นายวิสิฐ ตันติสุนทร


กรรมการ

 • 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน : ประธาน สมาคมจัดการธุรกิจแห่ง ประเทศไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทรูวิชั่นกรุ๊ป จำกัด
 • 2549 – 2552 : กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2552 : ประธานกรรมการบริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
 • 2544 – 2552 : เลขาธิการคณะกรรมการ กองทนุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • 2544 – 2552 : กรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2541 – 2544 : ตำแหน่ง สุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2535 – 2541 : รองประธานอาวุโสและรองประธานภูมิภาค – ฝ่ายลงทุน บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด
 • 2527 – 2535 : ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
×

นายอนันต์ เล้าหเรณู


กรรมการ

 • 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด
 • 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
 • 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
 • 2548 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 • 2546 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
 • 2541 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
×

นายผดุง เตชะศรินทร์


กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

 • 2543 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2542 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2542 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทกซ์ไลท์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
 • 2537 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
 • 2531 – ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
×

นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์


กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 • 2545 – 2548 : กรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม จำกัด
 • 2540 – 2547 : กรรมการ บริษัท ลาฟาร์จ เพรสเตีย จำกัด
 • 2532 – 2542 : กรรมการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด
 • 2531 – 2539 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินดัสเทรียล คอร์เรชั่น จำกัด
×

นางดวงกมล สุชาโต


กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 • 2550 – 2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – 2552 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
 • 2542 – 2545 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2513 – 2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นกรรมการ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารกลาง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • 2511 – 2512 : อาจารย์ผู้ช่วย คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
×

นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์


กรรมการอิสระ

 • 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เกษตรธนสาร จำกัด
 • 2550 – ปัจจุบัน : วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – ปัจจุบัน : วิศวกรโครงการ บริษัท ต้นสน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • 2546 – ปัจจุบัน : วิศวกรโครงการ บริษัท เมอริท โฮลดิ้งส์ (1989) และกลุ่มบริษัทในเครือ
 • 2539 – ปัจจุบัน : วิศวกรโยธา บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด
×

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์


กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • 2559 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte,Ltd. (บริษัทร่วม)
 • 2551 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
 • 2549 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
 • 2546 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
 • 2545 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
 • 2544 – 2558 : ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)