คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายผดุง เตชะศรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ กรรมการตรวจสอบ
นางดวงกมล สุชาโต กรรมการตรวจสอบ
นางวรรณา ชมโคกกรวด เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอนันต์ เล้าหเรณู ประธานกรรมการ
นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ กรรมการ
นายวัชรชัย นาชัยเลิศ กรรมการ
นายประเสริฐ พรหมเดช กรรมการ
นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ กรรมการ
นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ กรรมการ
นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ กรรมการ
นางวรรณา ชมโคกกรวด กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายไกรสีห์ ศิริรังษี ประธานกรรมการ
นายวันชัย โตสมบุญ กรรมการ
นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการ
นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ กรรมการ
นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เลขานุการ

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

นาย สีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ ประธานกรรมการ
นาย สหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ รองประธานกรรมการ
นาย วัชรชัย นาชัยเลิศ กรรมการ
นาย ประเสริฐ พรหมเดช กรรมการ
นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ กรรมการ
นาง เพชรรัตน์ ฉายานนท์ กรรมการและเลขานุการ
นาย นรินทร์ คาระวะ ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ ประธานกรรมการ
นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ กรรมการและเลขานุการ
นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ กรรมการ
นายวัชรชัย นาชัยเลิศ กรรมการ
นายประเสริฐ พรหมเดช กรรมการ
นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ กรรมการ