ข้อมูลทางการเงิน

ปี พ.ศ. 2563

ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสที่สอง ปี พ.ศ. 2563
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสแรก ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ปี พ.ศ. 2562
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสที่สาม ปี พ.ศ. 2562
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสที่สอง ปี พ.ศ. 2562
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสแรก ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ปี พ.ศ. 2561
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสที่สาม ปี พ.ศ. 2561
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสที่สอง ปี พ.ศ. 2561
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสแรก ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2560

ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ปี พ.ศ. 2560
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสที่สาม ปี พ.ศ. 2560
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสที่สอง ปี พ.ศ. 2560
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสแรก ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2559

ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ปี พ.ศ. 2559
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสที่สาม ปี พ.ศ. 2559
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสที่สอง ปี พ.ศ. 2559
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสแรก ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2558

ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ปี พ.ศ. 2558
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสที่สาม ปี พ.ศ. 2558
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสที่สอง ปี พ.ศ. 2558
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสแรก ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2557

ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ปี พ.ศ. 2557
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสที่สาม ปี พ.ศ. 2557
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสที่สอง ปี พ.ศ. 2557
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสแรก ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2556
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ปี พ.ศ. 2556
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสที่สาม ปี พ.ศ. 2556
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสที่สอง ปี พ.ศ. 2556
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสแรก ปี พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. 2555
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ปี พ.ศ. 2555
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสที่สาม ปี พ.ศ. 2555
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสที่สอง ปี พ.ศ. 2555
ข้อมูลทางการเงิน และ MD&A ไตรมาสแรก ปี พ.ศ. 2555