การประชุมผู้ถือหุ้น

 


ปี 2564

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

  • บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

เอกสารเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
1. หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
2. แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขปสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
3. แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดไฟล์
4. รายงานประจำปี 2563 พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
5. รายละเอียดข้อมูลการประชุมแต่ละวาระ ดาวน์โหลดไฟล์
6. ข้อบังคับของ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลดไฟล์
7. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
8. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
10. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดไฟล์
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลดไฟล์
12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลดไฟล์
13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลดไฟล์
14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 (แบบรูปเล่ม) ดาวน์โหลดไฟล์
15. แบบฟอร์มคำถามสำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
16. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์