รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

19/10/2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
01/10/2563 การขยายเวลาเข้าลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย
24/09/2563 การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า
01/09/2563 การขยายเวลาเข้าลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย
14/08/2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/08/2563 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14/08/2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14/08/2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
31/07/2563 การขยายเวลาเข้าลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย
29/07/2563 กรรมการถึงแก่กรรมและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ
13/07/2563 กำหนดวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563
09/07/2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
25/06/2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
01/06/2563 การขยายเวลาเข้าลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย
27/05/2563 การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
19/05/2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
19/05/2563 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)
18/05/2563 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
15/05/2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
15/05/2563 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
15/05/2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
28/04/2563 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
08/04/2563 การขยายเวลาเข้าลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย
08/04/2563 การเลื่อนประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
20/03/2563 แจ้งยกเลิกวันหยุด วันที่ 13-15 เมษายน 2563
19/03/2563 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
19/03/2563 การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
04/03/2563 การลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
02/03/2563 กำหนดประชุมผู้ถือหุ้น/การจ่ายเงินปันผล
27/02/2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
27/02/2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
27/02/2563 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
27/02/2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
19/02/2563 แจ้งผลการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ เป็นการล่วงหน้า
02/01/2563 การขยายเวลาเข้าลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย
11/12/2562 แจ้งวันหยุดประจำปี 2563
14/11/2562 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
14/11/2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
14/11/2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
14/11/2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
24/10/2562 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
24/10/2562 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
27/09/2562 การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า
14/08/2562 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่สอง ปี พ.ศ. 2562
14/08/2562 ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาสที่สอง ปี พ.ศ. 2562
14/08/2562 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2562 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562
23/05/2562 กำหนดวันหยุดเพิ่มเติม
14/05/2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
14/05/2562 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14/05/2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14/05/2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
02/05/2562 มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข วาระที่ 4)
05/03/2562 การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
05/03/2562 กำหนดประชุมผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
04/03/2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) ชุดแก้ไข งบกระแสเงินสด
04/03/2562 นำส่งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ฉบับแก้ไข)
01/03/2562 กำหนดวันหยุดเพิ่มเติม
28/02/2562 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
28/02/2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
28/02/2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
28/02/2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
14/02/2562 แจ้งผลการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ เป็นการล่วงหน้า
09/01/2562 การขยายเวลาเข้าลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย
21/12/2561 แบบ F24-1
20/11/2561 แจ้งวันหยุดประจำปี 2562
14/11/2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
14/11/2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
14/11/2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
14/11/2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
17/10/2561 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด
16/10/2561 การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาระ
27/09/2561 การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า
18/09/2561 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
18/09/2561 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
14/08/2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14/08/2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14/08/2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
14/08/2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15/05/2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
15/05/2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
15/05/2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15/05/2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
07/05/2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
23/04/2561 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
09/03/2561 การลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียแห่งใหม่ (ฉบับแก้ไข)
09/03/2561 การลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียแห่งใหม่
08/03/2561 การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
08/03/2561 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
08/03/2561 แจ้งมติคณะกรรมการ
18/01/2561 การแก้ไขสัมปทานเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
04/12/2560 แจ้งการทดลองเดินเครื่องจักรผลิตเอทานอลของบริษัทย่อยเพื่อทดสอบระบบป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
17/11/2560 ผลกระทบจากการขยายระยะเวลาการหยุดประกอบกิจการของบริษัทย่อย
15/11/2560 แจ้งวันหยุดประจำปี 2561
14/11/2560 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14/11/2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14/11/2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14/11/2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
16/10/2560 แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
06/10/2560 กำหนดวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
28/09/2560 การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า
15/08/2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
15/08/2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15/08/2560 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
15/08/2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
12/05/2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
12/05/2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12/05/2560 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12/05/2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
28/04/2560 แก้ไขวันหยุดเพิ่มเติมประจำปี 2560
25/04/2560 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
15/03/2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 (แก้ไข)
06/03/2560 กำหนดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
06/03/2560 การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
27/02/2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
27/02/2560 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
27/02/2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
27/02/2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
11/11/2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11/11/2559 ชี้แจงผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2559 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2559
11/11/2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
11/11/2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
17/10/2559 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
17/10/2559 แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
08/09/2559 การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า
10/08/2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10/08/2559 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
10/08/2559 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2559 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559
10/08/2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
20/06/2559 การจัดตั้งบริษัทย่อย
12/05/2559 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2559
12/05/2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
12/05/2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12/05/2559 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
25/04/2559 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
29/02/2559 การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
29/02/2559 กำหนดประชุมผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
29/02/2559 งบการเงินรายปี 2558
29/02/2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
29/02/2559 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2558
29/02/2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
21/12/2558 แจ้งการเกษียณอายุของผู้บริหารและการแต่งตั้งกรรมการใหม่
21/12/2558 แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัทฯ
01/12/2558 แจ้งการเกษียณอายุของผู้บริหารและลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
12/11/2558 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
12/11/2558 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2558 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558
12/11/2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
12/11/2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
19/10/2558 แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
19/10/2558 การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาระ
25/09/2558 แจ้งวันหยุดประจำปี 2559
10/09/2558 การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า
13/08/2558 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558
13/08/2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
13/08/2558 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
13/08/2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15/05/2558 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
15/05/2558 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2558
15/05/2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
15/05/2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
27/04/2558 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
02/03/2558 กำหนดประชุมผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
27/02/2558 งบการเงินรายปี 2557
27/02/2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27/02/2558 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2557
27/02/2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
21/11/2557 แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
13/11/2557 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
13/11/2557 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2557
13/11/2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
13/11/2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
07/11/2557 แจ้งวันหยุดประจำปี 2558
20/10/2557 แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13/10/2557 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2557
08/09/2557 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า
13/08/2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
13/08/2557 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557
13/08/2557 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2557
13/08/2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13/08/2557 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2557
01/08/2557 กำหนดวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
14/05/2557 นำส่งงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวด 3 เดือนแรก สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 ของ TAE
14/05/2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557
14/05/2557 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2557
14/05/2557 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
14/05/2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12/05/2557 แจ้งราคาเสนอขายและวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (แก้ไข Template)
12/05/2557 แจ้งราคาเสนอขายและวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
09/05/2557 กำหนดสัดส่วนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของลานนาในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบมจ.ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี่
22/04/2557 กำหนดสัดส่วนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของลานนาในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบมจ.ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี่
21/04/2557 ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
21/04/2557 กำหนดสัดส่วนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของลานนาในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบมจ.ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี่
28/03/2557 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2557
03/03/2557 การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
03/03/2557 กำหนดประชุมผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
27/02/2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556
27/02/2557 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2556
27/02/2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27/02/2557 งบการเงินรายปี 2556
17/01/2557 กรรมการลาออก
29/11/2556 แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติมสำหรับปี 2556                                                                                          
14/11/2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14/11/2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2556
14/11/2556 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
14/11/2556 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
06/11/2556 แจ้งวันหยุดสำหรับสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานครประจำปี 2557
21/10/2556 แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
18/09/2556 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า
18/09/2556 ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
19/08/2556 กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
19/08/2556 การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
13/08/2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2556
13/08/2556 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2556
13/08/2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13/08/2556 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
21/05/2556 หุ้นเพิ่มทุนของ LANNA เริ่มซื้อขายวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
21/05/2556 แจ้งผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
15/05/2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15/05/2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2556
15/05/2556 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2556
15/05/2556 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
22/04/2556 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
03/04/2556 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 2 เมษายน 2556
19/03/2556 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
05/03/2556 กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล แก้ไข Template
04/03/2556 การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
04/03/2556 กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
26/02/2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2555
26/02/2556 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับงบการเงินรวมประจำปี 2555
26/02/2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26/02/2556 งบการเงินรายปี 2555
03/12/2555 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555                                                               
09/11/2555 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2555
09/11/2555 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
09/11/2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
05/11/2555 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
16/10/2555 แจ้งวันหยุดประจำปี 2556
15/10/2555 แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
19/09/2555 แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
20/08/2555 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า
08/08/2555 การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาระ
08/08/2555 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
08/08/2555 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2555
08/08/2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08/08/2555 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
11/05/2555 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2555
11/05/2555 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2555
11/05/2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
17/04/2555 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
17/04/2555 การชำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย
17/04/2555 ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
02/03/2555 การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
02/03/2555 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2555
28/02/2555 แจ้งมติคณะกรรมการ
28/02/2555 งบการเงินรายปี 2554
28/02/2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28/02/2555 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2554
28/02/2555 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับงบการเงินรวมประจำปี 2554
19/01/2555 กรรมการลาออก
21/12/2554 ยกเลิกการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย                                                                                       
17/11/2554 ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นขอบโครงการออมหุ้นเพื่อพนักงาน
11/11/2554 การเปิดจำหน่ายถ่านหิน ณ ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา
11/11/2554 แจ้งวันหยุดสำหรับสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานครประจำปี 2555
11/11/2554 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2554
11/11/2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11/11/2554 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2554
11/11/2554 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
18/10/2554 โครงการออมหุ้นเพื่อพนักงานบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
18/10/2554 แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11/10/2554 ชี้แจงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา
19/09/2554 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า