รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดทุกการดำเนินธุรกิจของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เราได้ให้ความสำคัญกับจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม หรือการมุ่งพัฒนาชุมชมในพื้นที่ใกล้เคียงในด้านสาธารณสุข การศึกษาและกีฬา ไปจนถึงด้านศาสนาและประเพณี

ในด้านสิ่งแวดล้อม การทำเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยจะต้องเป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมืองและมีการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Analysis Study) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากหน่วยราชการ และจัดให้มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาภายหลังการทำเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ดี ด้วยการปลูกต้นไม้ที่มีคุณค่าเชิงอนุรักษ์ตลอดถึงมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น พื้นที่เพื่อการเกษตร อ่างเก็บน้ำ การอยู่อาศัย เป็นต้น นอกจากนั้น เรายังมุ่งพัฒนาชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงในด้านสาธารณสุข การศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศก็ได้ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างแนวกันลมสำหรับป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งติดตั้งสเปร์แรงดันสูงพรมน้ำบริเวณรอบๆ พื้นที่กองเก็บถ่านหินและเส้นทางการลำเลียงถ่านหิน ส่วนน้ำทิ้งก็มีการรวบรวมเข้าบ่อกันตะกอนไม่ให้ตะกอนไหลลงสู่แม่น้ำสาธารณะ ควบคุมรถบรรทุกให้คลุมผ้าใบและมีบ่อล้างล้อสำหรับรถบรรทุกถ่านหินเพื่อป้องกันเศษวัสดุติดพื้นถนนสาธารณะ มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศและน้ำอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก่อสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่เพื่อกองเก็บและขนถ่ายถ่านหินให้อยู่ภายในโรงเรือนที่ปิดมิดชิดจำนวน 1 ยูนิตขนาดความจุ 6,000 ตันโดยใช้เงินลงทุนประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2557 โดยมีแผนที่จะก่อสร้างเพิ่มเติมในปีต่อไปเพื่อปรับปรุงวิธีการกองเก็บและขนถ่ายถ่านหินจากพื้นที่โล่งแจ้งให้อยู่ภายในโรงเรือนที่ปิดมิดชิดทั้งหมดเพื่อลดฝุ่นละอองให้น้อยที่สุด