โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม


กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
ปี 2562
PT. LANNA HARITA INDONESIA และ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่โดยรอบสัมปทานเหมืองถ่านหินอยู่ตลอดเวลา โดยจัดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจและสื่อสารกับชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชุมชนและสังคมในพื้นที่โดยรอบบริเวณสัมปทานเหมืองถ่านหินมีความมั่นใจว่าบริษัทย่อยทั้งสองแห่งได้ให้การสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม (CSR Activities) มาอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมโดยรอบในระยะยาว โดยให้การช่วยเหลือ สนับสนุนและอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมทั้งในด้านการศึกษา ระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือน ด้านศาสนา การเกษตรและด้านสาธารณสุข เป็นต้น
กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
ปี 2562
PT. LANNA HARITA INDONESIA และ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่โดยรอบสัมปทานเหมืองถ่านหินอยู่ตลอดเวลา โดยจัดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจและสื่อสารกับชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชุมชนและสังคมในพื้นที่โดยรอบบริเวณสัมปทานเหมืองถ่านหินมีความมั่นใจว่าบริษัทย่อยทั้งสองแห่งได้ให้การสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม (CSR Activities) มาอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมโดยรอบในระยะยาว โดยให้การช่วยเหลือ สนับสนุนและอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมทั้งในด้านการศึกษา ระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือน ด้านศาสนา การเกษตรและด้านสาธารณสุข เป็นต้น


โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ปี 2562
บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยมีโครงการที่ได้ดำเนินการใน 2562 ดังนี้

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และสติปัญญาอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย บริษัทฯได้สนับสนุนเงินทุนในการปรับปรุงห้องพัฒนาการเด็กปฐมวัยประกอบด้วยเครื่องเล่นต่างๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายและ EQ สังคมจากการเล่นและการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนวัยเดียวกัน และหนังสือนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นต้น


โครงการส่งเสริมการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง
ปี 2562
บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยมีโครงการที่ได้ดำเนินการใน 2562 ดังนี้

โครงการส่งเสริมการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง : เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองของทางภาคเหนือ


โครงการเลี้ยงปลาในกระชังและเลี้ยงไก่ไข่
ปี 2562
บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยมีโครงการที่ได้ดำเนินการใน 2562 ดังนี้

โครงการเลี้ยงปลาในกระชังและเลี้ยงไก่ไข่ : เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น โดยนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารที่มีคุณภาพให้กับนักเรียน ทำให้ได้รับโปรตีนที่จำเป็นในการเสริมสร้างพัฒนาการร่างกายให้กับนักเรียนในช่วงวัยของการเจริญเติบโต


โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานและพัดลมในห้องเรียน
ปี 2562
บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยมีโครงการที่ได้ดำเนินการใน 2562 ดังนี้

โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานและพัดลมในห้องเรียน : เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัย เนื่องจากฝ้าเพดานและพัดลมมีสภาพเก่าและชำรุดเสียหายตามกาลเวลา อาจไม่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน


โครงการตู้น้ำดื่มสำหรับนักเรียน
ปี 2562
บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยมีโครงการที่ได้ดำเนินการใน 2562 ดังนี้

โครงการตู้น้ำดื่มสำหรับนักเรียน : เพื่อให้นักเรียนมีน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยไว้สำหรับการบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียน


ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา ร่วมกิจกรรมและมอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งสิ่งของและเวชภัณฑ์ให้โรงเรียนวัดเสด็จ
ปี 2562
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาซึ่งเป็นสถานประกอบการของบริษัทในประเทศไทยได้ดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาต่างๆ เช่น ร่วมกิจกรรมและมอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งสิ่งของและเวชภัณฑ์ให้โรงเรียนวัดเสด็จ, ร่วมทำบุญกับโรงเรียนวัดทองทรงธรรม, มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนนครหลวงอุดมรัชต์วิทยา เป็นต้น


ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาซึ่งเป็นสถานประกอบการของบริษัทในประเทศไทยได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของวัดทองทรงธรรม
ปี 2562
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาซึ่งเป็นสถานประกอบการของบริษัทในประเทศไทยได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของวัดทองทรงธรรม,วัดเสด็จ,วัดโตนด (ป่ายาง),วัดราชบรรทม และทำบุญศาลเจ้าพ่อน้อยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาเป็นตัวแทนบริษัทฯในการดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ ในอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี 2562
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาเป็นตัวแทนบริษัทฯในการดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ ในอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น ร่วมโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้, มอบอุปกรณ์กู้ชีพให้หน่วยกู้ภัยมูลนิธิพุทไธสวรรย์, ร่วมงานผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่วนตำบลคลองสะแก, มอบอุปกรณ์กีฬาให้ชุมชนคลองสะแก เป็นต้น
ใบรับรอง The Green Certificate for Environmental Management Year 2018-2019
ปี 2562
ได้รับใบรับรอง The Green Certificate for Environmental Management Year 2018-2019 จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกแห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองถ่านหินได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย
รางวัลที่มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident Award) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแห่งประเทศอินโดนีเซีย
ปี 2562
ได้รับรางวัลที่มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident Award) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมีสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รางวัลที่มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident Award) จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกแห่งประเทศอินโดนีเซีย
ปี 2562
ได้รับรางวัลที่มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident Award) จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกแห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมีสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ใบรับรอง The Blue Certificate for Environmental Management for year period 2018-2019
ปี 2562
ได้รับใบรับรอง The Blue Certificate for Environmental Management for year period 2018-2019 จากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนื่องจากมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองถ่านหินได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย
ใบรับรอง The Green Certificate for Environmental Management Year 2018-2019
ปี 2562
ได้รับใบรับรอง The Green Certificate for Environmental Management Year 2018-2019 จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกแห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองถ่านหินได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย
ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (GREEN SYSTEM)
ปี 2562
ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (GREEN SYSTEM) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม


รางวัล ECO INDUSTRIAL TOWN
ปี 2562
รางวัล ECO INDUSTRIAL TOWN ผ่านการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 (ระดับที่ 2) และตัวชี้วัดที่ 10.2.1 (ระดับที่ 3) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม


CSR-DIW Continuous Award 2019
ปี 2562
ได้รับรางวัลเกียรติยศมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2019) จากกระทรวงอุตสาหกรรม


บริษัทฯ ได้ให้การช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา
ปี 2561
บริษัทฯ ได้ให้การช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยช่วยเหลือโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้องและโครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำประปา เป็นต้น


ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดกีฬา
ปี 2561
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดกีฬาให้กับนักเรียน และศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนวัดเสด็จรวมทั้งมอบเงินสนับสนุนการว่าจ้างครูช่วยสอน เป็นต้น


ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของ วัดเสด็จและวัดอ่างทอง
ปี 2561
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของ วัดเสด็จและวัดอ่างทองรวมทั้งทำบุญศาลเจ้าพ่อน้อย และ วางศิลาฤกษ์ ทอดผ้าป่าวัดโพธิ์ทอง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาเป็นตัวแทนบริษัทฯในการดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ ในอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี 2561
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาเป็นตัวแทนบริษัทฯในการดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ ในอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น การร่วมงานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นโดยสนับสนุนงานสงกรานต์ จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ และร่วมกิจกรรมงานรักษ์ชุมชนสัญจรวัดจันทร์ เป็นต้น
ใบรับรอง The Green Certificate for Environmental Management Year 2017-2018 จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกแห่งประเทศอินโดนีเซีย
ปี 2561
ใบรับรอง The Green Certificate for Environmental Management Year 2017-2018 จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกแห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองถ่านหินได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย
ใบรับรอง The Bronze Certificate for Environmental Management จากกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่แห่งประเทศอินโดนีเซีย
ปี 2561
ใบรับรอง The Bronze Certificate for Environmental Management จากกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่แห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองถ่านหินได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย
รางวัลที่มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident Award) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแห่งประเทศอินโดนีเซีย
ปี 2561
รางวัลที่มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident Award) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมีสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รางวัลที่มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident Award) จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกแห่งประเทศอินโดนีเซีย
ปี 2561
รางวัลที่มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident Award) จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกแห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมีสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ใบรับรอง The Bronze Certificate for Environmental Management Year 2018
ปี 2561
ใบรับรอง The Bronze Certificate for Environmental Management Year 2018 จากกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่แห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองถ่านหินได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย
ใบรับรอง The Green Certificate for Environmental Management Year 2017-2018
ปี 2560-2561
ใบรับรอง The Green Certificate for Environmental Management Year 2017-2018 จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกแห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองถ่านหินได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย
ใบรับรอง The Blue Certificate for Environmental Management Year 2017-2018
ปี 2560-2561
ใบรับรอง The Blue Certificate for Environmental Management Year 2017-2018 จากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้แห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองถ่านหินได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมาย
เกียรติบัตรโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2561
เกียรติบัตรโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
ปี 2561
ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) เนื่องจากมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


CSR-DIW Continuous Award 2018
ปี 2561
รางวัลเกียรติยศมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2018) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
รางวัล The Bronze Certificate for Environmental
ปี 2560
PT. Singlurus Pratama ได้รับรางวัล Bronze Certificate for Environmental จาก The Ministry of Energy and Mineral Resources แห่งประเทศอินโดนีเซียในปี 2560

รางวัล The Bronze Certificate for Safety Management
ปี 2560
PT. Singlurus Pratama ได้รับรางวัล The Bronze Certificate for Safety Management จาก The Ministry of Energy and Mineral Resources แห่งประเทศอินโดนีเซียในปี 2560

รางวัล Bronze Certificate for Environmental
ปี 2560
PT. Lanna Harita Indonesia ได้รับรางวัล Bronze Certificate for Environmental จาก The
Ministry of Energy and Mineral Resources แห่งประเทศอินโดนีเซียในปี 2560

รางวัล The Bronze Certificate for Safety Management
ปี 2560
PT. Lanna Harita Indonesia ได้รับรางวัล The Bronze Certificate for Safety Management
จาก The Ministry of Energy and Mineral Resources แห่งประเทศอินโดนีเซียในปี 2560

รางวัลธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2560
บริษัทลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล CSR-DIW Award 2017 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2560
บริษัทลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2017 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา
ปี 2557
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผ่านทางศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นความตั้งใจที่จะร่วมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในท้องที่ ดังนี้

  • สนับสนุนงบประมาณการว่าจ้างครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยใช้งบประมาณเทอมละ 50,000 บาท ปีละ 100,000 บาท
  • สนับสนุนงบประมาณการจ้างครูอัตราจ้างให้กับโรงเรียนวัดทองทรงธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยใช้งบประมาณปีละ 50,000 บาท
  • สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนวัดทองทรงธรรมปีละ 50,000 บาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนวัดเสด็จปีละ 50,000 บาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และโรงเรียนวัดละมุดปีละ 12,500 บาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556
“โครงการจิตอาสา ลานนา สอนน้อง” ที่วัดทองทรงธรรม
ปี 2557
กิจกรรมจิตอาสา ลานนา สอนน้อง ที่วัดทองทรงธรรม ได้ริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผ่านทางศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาได้ส่งพนักงานเข้าไปสอนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นกิจกรรมที่ศูนย์ฯ มีส่วนร่วมในการให้ความรู้กับนักเรียนในท้องถิ่น

มอบระบบน้ำสะอาดแก่หมู่บ้าน Putra Lembah
ปี 2557
PT Lanna Harita Indonesia ได้มอบระบบน้ำสะอาดแก่หมู่บ้าน Putra Lembah อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย

มอบเงินสนับสนุนสำหรับสถานที่ดูแลสุขภาพเยาวชน
ปี 2557
PT Lanna Harita Indonesia ได้มอบเงินสนับสนุนสำหรับสถานที่ดูแลสุขภาพเยาวชนที่หมู่บ้าน Putra Lembah อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย

มอบเงินสนับสนุนเพื่อการการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
ปี 2557
PT Lanna Harita Indonesia มอบเงินสนับสนุนสำหรับการพัฒนาด้านเกษตรกรรมของตำบล Tanah Merah อำเภอซามารินดา ประเทศอินโดนีเซีย

มอบเงินสนับสนุนสำหรับเกษตกรสวนยาง
ปี 2557
PT Lanna Harita Indonesia ได้มอบเงินสนับสนุนสำหรับเหษตรกรสวนยางของหมู่บ้าน Badak Mekar อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย

มอบเงินสนับสนุนเทศกาลทางศาสนา Eid Al Adha
ปี 2557
PT Lanna Harita Indonesia มอบเงินสนับสนุนให้กับหมู่บ้านรอบๆ พื้นที่เหมืองในอำเภอคูเตย อำเภอซามารินดา ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องในเทศกาลทางศาสนา Eid Al Adha.

มอบเงินช่วยเหลือปศุสัตว์ของหมู่บ้าน Tahah Datar
ปี 2557
PT Lanna Harita Indonesia มอบเงินช่วยเหลือปศุสัตว์ของหมู่บ้าน Tahah Datar อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย

มอบเงินสนับสนุนให้กลุ่มหัตถกรรมของหมู่บ้าน Putra Lembah
ปี 2557
PT Lanna Harita Indonesia ได้มอบเงินสนับสนุนกลุ่มหัตถกรรมของหมู่บ้าน Putra Lembah อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย

มอบเงินช่วยเหลือเพื่อซ่อมแซมสะพาน
ปี 2557
PT Lanna Harita Indonesia ได้มอบเงินช่วยเหลือในการซ่อมแซมสะพานในตำบล Bitek-Sungai Siring อำเภอซามารินดา ประเทศอินโดนีเซีย

ทำการซ่อมแซมถนน
ปี 2557
PT Lanna Harita Indonesia ได้ทำการซ่อมแซมถนนสาย 10 ตำบล Bitek-Sungai Siring ซามารินดาตอนเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย

มอบทุนการศึกษา
ปี 2557
PT Lanna Harita Indonesia ได้ทำการมอบทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อแก่นักเรียนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับเหมือง

บริจาคผ้าห่มกันหนาวเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่
ปี 2556
บริษัทลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสทอดผ้าป่าต้นไม้
ปี 2556
บริษัทลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าต้นไม้ ณ โรงเรียนบ้านมาบพระจันทร์ ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี ของโครงการพระราชดำริหนองงูเห่า
ปี 2556
บริษัทลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี ของโครงการพระราชดำริหนองงูเห่า ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ
ปี 2556
บริษัทลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุและบริจาคเครื่องนวดไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดส่งเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำไปช่วยดับเพลิงบริเวณริมถนนสาธารณะ
ปี 2556
บริษัทลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำไปช่วยดับเพลิงบริเวณริมถนนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสะกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังชุมชนข้างเคียง

จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรไปล้างทำความสะอาดถนนสาธารณะ
ปี 2556
บริษัทลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรไปล้างทำความสะอาดถนนสาธารณะในบริเวณชุมชนบ่อโพง และทำความสะอาดวัดทองทรงธรรม เพื่อเตรียมงานประเพณีทอดกฐินสามัคคีในเขตอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้รับโล่ห์รางวัลการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน จากกรมอุตสาหกรรม
ปี 2556
บริษัทลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่ห์รางวัลโครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility – Department of Industrial Work: CSR-DIW” Awards) จากกรมอุตสาหกรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

มอบเงินสนับสนุนการฝึกอาชีพต่างๆ กับกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลตลองสะแก
ปี 2556
บริษัทลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการฝึกอาชีพต่างๆ อันได้แก่ การทำกระเป๋า การทำเครื่องดื่มรังนก นมชาเขียว เป็นต้น ให้กับกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบของขวัญและบริจาคของในวันเด็ก
ปี 2556
บริษัทลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้มอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนวัดทองทรงธรรม โรงเรียนวัดเสด็จ และโรงเรียนวัดราชบำเพ็ญ รวมทั้งได้มอบรถจักรยานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง ในเขตอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“โครงการจิตอาสา ลานนา สอนน้อง” ที่วัดทองทรงธรรม
ปี 2556
บริษัทลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้จัด “โครงการจิตอาสา ลานนา สอนน้อง” โดยได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปสอนการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนวัดทองทรงธรรมหมู่ที่ 2 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สัปดาห์ละ 2 วัน

บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
ปี 2556
บริษัทลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์พร้อมทั้งแจกของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมกวนข้าวทิพย์มธุปายาสของวัดทองทรงธรรม วัดเสด็จ วัดเรือแข่ง และวัดละมุด
ปี 2556
บริษัทลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมกวนข้าวทิพย์มธุปายาสของวัดทองทรงธรรม วัดเสด็จ วัดเรือแข่งและวัดละมุด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องในประเพณีวันวิสาขบูชาประจำปี 2556

จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดโพธิ์ทอง
ปี 2556
บริษัทลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับกลุ่มรักษ์ชุมชนจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในงานวางศิลาฤกษ์โบสถ์หลังใหม่ ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริจาคเงินเพื่อใช้ในการปรับปรุงห้อง Sound Lab ของโรงเรียนวัดละมุด
ปี 2556
บริษัทลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินเพื่อใช้ในการปรับปรุงห้อง Sound Lab สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการด้านภาษาของโรงเรียนวัดละมุด ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดนครศรีอยุธยา

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ปากจั่น
ปี 2556
บริษัทลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนชุดแสดงโขนและรำไทยเพื่อใช้สำหรับฝึกเยาวชนในพื้นที่ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เรียนรู้วัฒนธรรมการแสดงแบบไทย

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลชายทีมจังหวัด
ปี 2556
บริษัทลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมจังหวัด

ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากเขตการศึกษาที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี 2556
บริษัทลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากผู้อำนวยการเขตการศึกษาที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

บริจาคพัดลมให้กับศูนย์เด็กเล็กบ้านสวนกล้วย
ปี 2556
บริษัทลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคพัดลมติดผนังจำนวน 9 เครื่องให้กับศูนย์เด็กเล็กบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี 2556
บริษัทลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตการศึกษาที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดเสด็จ โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนวัดทองทรงธรรม
ปี 2556
บริษัทลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนวัดเสด็จ โรงเรียนวัดละมุดและโรงเรียนวัดทองทรงธรรม อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริจาคเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนวัดทองทรงธรรม
ปี 2556
บริษัทลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการว่าจ้างครูให้กับโรงเรียนวัดทองทรงธรรม ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รางวัล Green Certificate for Excellent Environmental Management
ปี 2555
เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 PT. Lanna Harita Indonesia ได้รับประกาศนียบัตร Green Certificate for Excellent Environmental Management จาก Governor of East Kilimantan Province แห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าข้อกำหนดตามกฎหมาย

รางวัล Plaque of Sustainable Environment Management in Coal Mining Sector
ปี 2555
เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 PT. Lanna Harita Indonesia ได้รับรางวัล Plaque of Sustainable Environment Management in Coal Mining Sector จาก Major of Samarinda City เนื่องจากบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ประกาศนียบัตร Blue Rank Certificate for Excellent Environmental Management
ปี 2555
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 PT. Lanna Harita Indonesia ได้รับประกาศนียบัตร Blue Rank Certificate for Excellent Environmental Management จาก Ministry of Environment แห่ง ประเทศอินโดนีเซียเนื่องจากบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีตามข้อกำหนดของกฎหมาย

รางวัล Pratama Category for Mining Environmental Management
ปี 2555
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 PT. Singlurus Pratama ได้รับรางวัล Pratama Category for Mining Environmental Management จาก Ministry of Energy and Mineral Resource แห่งประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีตามข้อกำหนดของกฎหมาย

คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในตำบล Sungai Siring
ปี 2555
PT. Lanna Harita Indonesia ได้บริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน 4 ชุดคิดเป็นเงิน 19,200,000 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซียให้กับโรงเรียนชั้นมัธยมต้นในตำบล Sungai Siring อำเภอซามารินดา ประเทศอินโดนีเซีย

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่างในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก
ปี 2555
PT. Lanna Harita Indonesia ได้บริจาคเงิน 200,000,000 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซียให้กับ Committee of National Sport เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่างๆ ในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย

ปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาลของหมู่บ้าน Pampang
ปี 2555
Lanna Harita Indonesia ได้บริจาคเงิน 8,000,000 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซียเพื่อปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาลของหมู่บ้าน Pampang อำเภอซามารินดา ประเทศอินโดนีเซีย

ก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลของหมู่บ้าน Sidomulyo
ปี 2555
PT. Lanna Harita Indonesia ได้บริจาคเงิน 11,400,000 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซียเพื่อใช้ในการก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลของหมู่บ้าน Sidomulyo อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาประเพณีแห่งชาติ
ปี 2555
PT. Singlurus Pratama ได้บริจาคเงิน 200,000,000 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซียเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประเพณีแห่งชาติ (National Multi-Sport Event Celebration in the Tradition of Thee Pon-XVII) ประเทศอินโดนีเซีย

ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล Madrasah Diniyah
ปี 2555
PT. Singlurus Pratama ได้บริจาคเงิน 73,465,000 รูเปี๊ยห์อินโดนีเซียเพื่อก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล Madrasah Diniyah อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย

จัดซื้อเรือยางกู้ภัยให้กับมหาวิทยาลัย Mulawarman
ปี 2555
PT. Singlurus Pratama ได้บริจาคเงิน 62,500,000 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซียเพื่อใช้ในการจัดซื้อเรือยางกู้ภัยให้กับมหาวิทยาลัย MULAWARMANประเทศอินโดนีเซีย

สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนชั้นมัธยมปลายของหมู่บ้าน Salok Api
ปี 2555
PT. Singlurus Pratama ได้บริจาคเงิน 24,000,000 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซียเพื่อสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนชั้นมัธยมปลายของหมู่บ้าน Salok Api อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย

สนับสนุนการว่าจ้างครู โรงเรียนวัดทองทรงธรรม
ปี 2555
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการว่าจ้างครูให้กับโรงเรียนวัดทองทรงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบทุนการศึกษา โรงเรียนวัดละมุด
ปี 2555
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดละมุดและร่วมกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาตำบลปากจั่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาให้กับศูนย์เด็กเล็กบ้านกล้วย
ปี 2555
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาได้บริจาคอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาประกอบด้วยทีวีและเครื่องเล่นดีวีดีให้กับศูนย์เด็กเล็กบ้านกล้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพรอทสปอร์ตแบดมินตันโอเพ่น 2555
ปี 2555
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-แพรอทสปอร์ตแบดมินตันโอเพ่น 2555

มอบทุนการศึกษา โรงเรียนวัดทองทรงธรรม และโรงเรียนวัดเสด็จ
ปี 2555
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทองทรงธรรม เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 80 ปี และได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 40 ทุน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่วยการสอนคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทองทรงธรรม
ปี 2555
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยสอนการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดทองทรงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบพันธุ์ไม้อโศกอินเดียพร้อมร่วมปลูก โรงเรียนวัดทองทรงธรรม
ปี 2555
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาได้มอบพันธุ์ไม้อโศกอินเดียพร้อมทั้งร่วม ปลูกต้นไม้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทองทรงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา โรงเรียนสระบัวก่ำ โรงเรียนแจงงาม และโรงเรียนคงเชือกพันเจริญ
ปี 2555
ไทยอะโกรได้บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาให้กับโรงเรียนสระบัวก่ำ โรงเรียนแจงงาม และโรงเรียนดงเชือกพันเจริญ จังหวัดสุพรรณบุรี

สนับสนุนการพัฒนาและผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือน
ปี 2555
PT. Lanna Harita Indonesia ได้บริจาคเงิน 25,500,000 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซีย ให้กับชุมชนหมู่บ้าน SIDOMULYO เพื่อใช้ในการพัฒนาและผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือน

จัดซื้ออาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในอำเภอ ซามารินดา
ปี 2555
PT. Lanna Harita Indonesia ได้บริจาคเงิน 30,000,000 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซียให้กับ Committee of Religious เพื่อใช้ประกอบพีธีกรรมทางศาสนาและได้บริจาคเงิน 14,421,750 รูเปียะห์อินโดนีเซียเพื่อจัดซื้ออาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในอำเภอซามารินดา ประเทศอินโดนีเซีย

จัดซื้ออาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในอำเภอ ซามารินดา
ปี 2555
PT. Singlurus Pratama ได้บริจาคเงิน 175,000,000 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซีย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสะพานถล่มและผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย

ก่อสร้างห้องทดลองของหมู่บ้าน Margomulyo และสนับสนุนการฝึกอบรมการเย็บปักถักร้อยให้หมูบ้าน Sungai Mardeka
ปี 2555
PT. Singlurus Pratama ได้บริจาคเงิน 61,071,000 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซียเพื่อใช้ก่อสร้างห้องทดลองของหมู่บ้าน Margomulyo และ ได้บริจาคเงิน 16,750,000 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซีย เพื่อใช้ในการฝึกอบรมการเย็บปักถักร้อยให้กับกลุ่มสตรีหมู่บ้าน Sungai Mardeka อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย

สนับสนุนในการก่อสร้างถนนสาธารณะให้กับชาวบ้านดงอู่ทอง
ปี 2555
ไทยอะโกรได้บริจาคเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนสาธารณะให้กับชาวบ้านดงอู่ทอง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

สนับสนุนกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านหนองหญ้าไซ
ปี 2555
ไทยอะโกรได้บริจาคเงินสนับสนุนกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

สนับสนุนการปรับปรุงสถานีตำรวจภูธร ด่านช้าง
ปี 2555
ไทยอะโกรได้บริจาคเงินเพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานีตำรวจภูธร ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

สนับสนุนการจัดงานกำนันผู้ใหญ่บ้านและร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลกินปลา กินเห็ด อาหารรสเด็ด อำเภอด่านช้าง
ปี 2555
ไทยอะโกรได้ให้การสนับสนุนการจัดงานกำนันผู้ใหญ่บ้านและร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลกินปลา กินเห็ด อาหารรสเด็ด อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

สนับสนุนเงินในการซ่อมแซมและก่อสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน Tanah Datar
ปี 2555
PT. Lanna Harita Indonesia ได้บริจาคเงิน 79,835,625 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซียเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและก่อสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน TANAH DATAR อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย

สนับสนุนเงินโครงการตรวจสุขภาพและรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้กับชุมชนเด็กและเยาวชนหมู่บ้าน Sidomulyo, Kampung Baru และ Putra Lembah
ปี 2555
PT. Lanna Harita Indonesia ได้บริจาคเงิน 49,545,000 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซียเพื่อใช้ในโครงการตรวจสุขภาพและรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้กับชุมชนเด็กและเยาวชนหมู่บ้าน Sidomulyo, Kampung Baru และ Putra Lembah อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย

สนับสนุนก่อสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน 2 แห่งใน AMBARAWANG LOUT – SAMBOJA
ปี 2555
PT. Singlurus Pratama ได้บริจาคเงิน 98,571,000 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซียเพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน 2 แห่งใน Ambarawang Lout – Samboja อำเภอคูเตย ประเทศอินโดนีเซีย

สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำสะอาดสำหรับชุมชนตำบล MENTAWIR
ปี 2555
PT. Singlurus Pratama ได้บริจาคเงิน 75,000,000 รูเปี๊ยะห์อินโดนีเซียเพื่อใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ำสะอาดสำหรับชุมชนตำบล Mentawir อำเภอ Penajam Pasia Utara ประเทศอินโดนีเซีย

สนับสนุนด้านสาธารณสุขและตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านตำบลแจงงาม
ปี 2555
ไทยอะโกรได้บริจาคเงินให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแจงงาม เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขและตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “ปันน้ำใจ ให้เลือด ช่วยชีวิต” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
ปี 2555
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “ปันน้ำใจ ให้เลือด ช่วยชีวิต” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินีพร้อมทั้งนำพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมบริจาคเลือดด้วย

บริจาคของรางวัลในงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี 2555
ปี 2555
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาได้บริจาครถจักรยาน เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี 2555

เข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองสะแก
ปี 2555
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาได้เข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองสะแก พร้อมทั้งนำอาหารว่างไปเลี้ยงผู้สูงอายุมอบอุปกรณ์การออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุ

สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
ปี 2555
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อนำเงินไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล ค่ายทหารและกิจกรรมการกุศลต่างๆ

บริจาคเงินให้มูลนิธิธรรมเพื่อชีวิตแห่งประเทศไทย
ปี 2555
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินให้มูลนิธิธรรมเพื่อชีวิตแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กผู้ติดเอดส์จากแม่สู่ลูก

สนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของวัดเสด็จ
ปี 2555
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาได้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของวัดเสด็จ ประจำปี 2555 และสนับสนุนกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของตำบลคลองสะแก เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2555

สนับสนุนกิจกรรมกวนข้าวทิพย์ของวัดทองทรงธรรมและวัดเสด็จ
ปี 2555
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาได้บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมกวนข้าวทิพย์ของวัดทองทรงธรรมและวัดเสด็จ เนื่องในประเพณีวันวิสาขบูชาปี 2555

เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา วัดโตนด วัดมหาพล วัดปรีดาราม วัดสระเกษ วัดลาย และวัดจันทร์
ปี 2555
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา วัดโตนด วัดมหาพล วัดปรีดาราม วัดสระเกษ วัดลาย และวัดจันทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทำความสะอาดพระอุโบสถวัดทองทรงธรรม
ปี 2555
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรไปล้างทำความสะอาดพระอุโบสถวัดทองทรงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมความพร้อมให้ชาวบ้านได้มาทำบุญในวันออกพรรษา

สนับสนุนก่อสร้างกุฎิสงฆ์และร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ หอสวดมนต์และศาลาการเปรียญ ณ วัดวังน้ำโจน วัดใหม่ฉายหิรัญ วัดแจงงาม วัดสระบัวก่ำ วัดดงอู่ทอง และวัดดงเชือกพันเจริญ
ปี 2555
ไทยอะโกรได้บริจาคเงินก่อสร้างกุฎิสงฆ์และร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ หอสวดมนต์และศาลาการเปรียญ ณ วัดวังน้ำโจน วัดใหม่ฉายหิรัญ วัดแจงงาม วัดสระบัวก่ำ วัดดงอู่ทอง และวัดดงเชือกพันเจริญ จังหวัดสุพรรณบุรี

จัดส่งเครื่องจักรไปทำความสะอาดถนนเส้นบ่อโพง-นครหลวง
ปี 2555
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาได้จัดส่งเครื่องจักรไปทำความสะอาดถนนเส้นบ่อโพง-นครหลวงและบริเวณใกล้เคียงเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและมลภาวะบนท้องถนน

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน”
ปี 2555
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทสมาชิกในสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูโรงรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดตั้งสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน ตำบลคลองสะแก
ปี 2555
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรไปติดตั้งสะพานเหล็กเพื่อใช้ชาวบ้านใช้สัญจรข้ามคลองชลประทาน ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนับสนุนกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล MUSEUM OF LOVE
ปี 2555
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล Museum of Love ของคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์เพื่อนำเงินไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์ เด็กอ่อน จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 กล้า 80 พรรษามหาราชินี ตำบลบางระกำ
ปี 2555
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาได้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 กล้า 80 พรรษามหาราชินี ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา