นโยบายทรัพยากรบุคคล

แนวทางการสรรหาพนักงาน

บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลากร ที่เหมะสมกับวัฒนธรรมองค์กร และมีความสามารถตามตำแหน่งงาน

แนวทางการพัฒนาองค์กร

บริษัทฯ ถือว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กร และเรามุ่งมั่นพัฒนาให้บุคคลกรของเราให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาสร้างองค์กรในปัจจุบันและอนาคต โดยการพัฒนาด้านบุคคลากร ประกอบด้วย

จัดทำวัฒนธรรมองค์กร (LANNAR Spirit)

จิตวิญญาณลานนา (LANNAR Spirit) คือ พฤติกรรมที่พนักงานเรียนรู้ ยืดถือปฏิบัติ และแสดงให้เห็นถึงความเป็นพนักงานลานนา เพื่อเป็นบรรทัดฐานพฤติกรรมของพนักงาน และเป็นสิ่งที่ช่วยกำหนดพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรแสดงพฤติกรรมด้านดีและควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งผ่านคุณค่าขององค์กรไปยังกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน สังคม

โดยแบ่งเป็น

L – Learning

A – Attitude

N – Never Give up

N – New Idea

A – Aspiration to Teamwork

R – Responsibility


L – Learning คือ การให้ความสำคัญการการเรียนรู้ เพราะโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โลกแคบลง การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น ธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ในโลก ดังนั้น เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ การเรียนรู้จึงเป็นเส้นทางลัดที่สำคัญอันจะนำไปสู่การรู้เท่าทันโลกทันข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

A – Attitude คือ การมีทัศนคติที่เป็นบวก ทัศนคติก็เปรียบเหมือนกับคนสวมแว่น สิ่งที่เรามองเห็นผ่านเลนส์เป็นเหมือนการมองผ่านทัศนคติ ความคิดบวกภาพก็ออกมาในมุมบวก ทัศนคติเป็นลบภาพก็ออกมาในแง่ลบ การมีทัศนคติบวกจึงเป็นการปรับมุมมองให้เราเห็นภาพในมุมมองของโอกาสและประสบการณ์ใหม่ในชีวิต

N – Never Give up คือ การไม่ยอมแพ้กับอุปสรรค หรือปัญหาและพยายามที่จะข้ามผ่านอุปสรรค และปัญหาที่เผชิญอยู่นั้นโดยการมองหาหนทางแก้ไข สร้างโอกาสจากวิกฤตที่เกิดขึ้น

N – New Idea คือ การมองหาความคิดใหม่ ๆ ในการทำงาน พยามยามปรับปรุงสิ่งที่ทำอยู่ เป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อให้งานที่ทำดีขึ้น

A – Aspire to Teamwork คือ การให้ความสำคัญกับทีมงาน มีการปรึกษาหารือร่วมแรงร่วมใจแบ่งบันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

R – Responsibility คือ ความสำนึกถึงความรับผิดชอบอยู่เสมอในการปฏิบัติงาน โดยความรับผิดชอบแบ่งออกเป็น

1.ความรับผิดชอบต่อตนเอง คือ รู้จักหน้าที่ของตน ได้แก่ รู้จักสภาพสำคัญที่ตนเองเป็นอยู่ หน้าที่และทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ

2.ความรับผิดชอบต่อองค์กร คือ รู้หน้าที่ของตนต่อองค์กร ร่วมมือร่วมใจเพื่อทำให้องค์กรเจริญเติบโต ไม่สร้างปัญหาให้กับองค์กร

3.ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี


ส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานตามหลักของ LANNAR Spirit โดยการส่งเสริมให้พนักงานได้รับการเพิ่มพูนความรู้ในการทำงานทั้งการส่งพนักงานออกไปอบรมสัมมนาในประเทศและต่างประเทศและการจัดกิจกรรมปรับปรุงงาน เพื่อให้พนักงานเรียนรู้และก้าวทันโลก ทำให้งานพัฒนาและองค์กรพัฒนา สามารถแข่งขันได้กับการแข่งขันที่รุนแรงในโลกธุรกิจ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่างานที่ดีมาจากพนักงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจึงส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านกิจกรรมต่างๆ

1.โครงการตรวจสุขภาพของพนักงาน

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัท จัดขึ้นเพื่อประเมินผลสุขภาพของพนักงาน หลังจากได้รับผลการตรวจสุขภาพแล้วบริษัทจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานในการดูแลสุขภาพ เพราะการมีสุขภาพที่ดีจะส่งเสริมให้การปฎิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

2.โครงการออกกำลังกายหลังเลิกงาน

บริษัท ฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายหลังเลิกงานให้กับพนักงานโดยการจัดหาสถานที่ออกกำลัง เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน

3.โครงการดูแลสุขภาพ

โครงการดูแลสุขภาพเป็นโครงการที่ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกับพนักงาน ผ่านทางเว็บไซต์ภายในองค์กรและวารสารขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ

4.โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และไวรัสตับอักเสบ

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และไวรัสตับอักเสบเป็นโครงการเชิงป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยของพนักงาน เพราะบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการไม่เจ็บป่วยถือเป็นโชคดี


แนวทางการรักษาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของพนักงาน เราจึงมุ่งมั่นรักษาพนักงานควบคู่กับการพัฒนา โดยการปรับปรุงสวัสดิการและการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับพนักงาน และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานได้ทำงานอย่างมีความสุขภาพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งบริษัท การส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับสังคมผ่านกิจกรรม CSR


การอบรมพัฒนาพนักงานปี 2558

บริษัทฯ ได้เชิญ บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการฝึกอบยพหนีไฟและการระงับอัคคีภัย บรรยายหัวข้อ “การดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Fire2015_2
Seminar2015_2

บริษัทฯ ได้เชิญ อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ วิทยากรรับเชิญด้านการบริการและการพัฒนาตนเองในหลายสถาบัน มาเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ “การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ (Time Management and First Thing First – Getting Everything Done)” โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และรุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอทัส กรุงเทพมหานคร

Seminar2015_3

บริษัทฯได้เชิญ ผศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ “ศิลปะการเป็นผู้นำทีมด้วยความคิดเชิงบวก (Positive Leadership and Team Spirit for Better Team Performance)” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอทัส กรุงเทพมหานคร