ติดต่อ

สำนักงานใหญ่

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
888/99 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9 ถ. เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทร: 0 2253 8080, 0 2253 6820
Fax: 0 2253 5014, 0 2253 6822

E-mail: lanna@lannar.com