ติดต่อ

สำนักงานใหญ่
ศูนย์จำหน่ายถ่านหิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
888/99 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9 ถ. เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02 253 8080, 02 253 6820
แฟกซ์: 02 253 5014, 02 253 6822

อีเมล์: lanna@lannar.com
ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา เลขที่ 108 หมู่ที่ 1
ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

โทร. 03 525 9439