รางวัลด้าน CSR

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (GREEN SYSTEM) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล ECO INDUSTRIAL TOWN ผ่านการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 (ระดับที่ 2) และตัวชี้วัดที่ 10.2.1 (ระดับที่ 3) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รางวัลเกียรติยศมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2019) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลเกียรติยศมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2018) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

CAC2015

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน) โดย นาย เอกพล สุภาพรเหมินทร์ (ผู้จัดการอาวุโสศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา) ได้เข้ารับรางวัลและเกียรติบัตรโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จาก นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี ซึ่งจัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน) ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ตลอดโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW)

CAC2015

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน) โดย นาย เอกพล สุภาพรเหมินทร์ (ผู้จัดการอาวุโสศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา) ได้เข้ารับรางวัลและเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) จาก ฯพณฯ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน) ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมการผลิตด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน ทรัพยากร ที่จะต้องเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจ และสอดคล้องกับขีดความสามารถของบริษัท

การรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

CAC2015

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดย ดร.สีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ ประธานกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด ได้เข้ารับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ “CAC”) ณ อาคารวิทยาการตลาดทุน 2 กรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบโดยปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว

รางวัลชนะเลิศด้าน CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ในงาน THAILAND COAL AWARDS 2015

TCA 2015_1

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน) โดย ดร.สีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ (ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด) และนาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ (ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก) ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศด้าน CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ในงาน THAILAND COAL AWARDS 2015 จาก ฯพณฯ ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยกองเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน โดยรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน) ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างแนวกันลมสำหรับป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งติดตั้งสเปร์แรงดันสูง เพื่อพรมน้ำบริเวณโดยรอบพื้นที่กองเก็บถ่านหิน และเส้นทางลำเลียงถ่านหิน ส่วนน้ำทิ้งก็มีการรวบรวมเข้าบ่อตกตะกอน ไม่ให้ตะกอนไหลลงสู่แม่น้ำสาธารณะ ดูแลรถบรรทุกให้คลุมผ้าใบและมีบ่อล้างล้อสำหรับรถบรรทุกถ่านหิน เพื่อป้องกันเศษวัสดุติดพื้นถนนสาธารณะ มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศ น้ำ และเสียงอย่างสม่ำเสมอ และมีการก่อสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่ เพื่อกองเก็บและขนถ่ายถ่านหิน โดยปรับปรุงวิธีการกองเก็บและขนถ่ายถ่านหินจากพื้นที่โล่งแจ้งให้อยู่ภายในโรงเรือนที่ปิดมิดชิดทั้งหมด เพื่อให้สามารถควบคุมฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นเป็นการอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว