ข่าวสารและกิจกรรม

14/02/2562 แจ้งผลการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ เป็นการล่วงหน้า
20/11/2561 แจ้งวันหยุดประจำปี 2562
14/11/2561 ข้อมูลทางการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2561
27/09/2561 การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า
18/09/2561 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
18/09/2561 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
14/08/2561 ข้อมูลทางการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่สอง ปี พ.ศ. 2561
16/05/2561 ข้อมูลทางการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสแรก ปี พ.ศ. 2561
04/05/2561 รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
21/03/2561 รายงานประจำปี 2560
21/03/2561 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
09/03/2561 การลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียแห่งใหม่
08/03/2561 การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
08/03/2561 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
08/03/2561 แจ้งมติคณะกรรมการ
27/02/2561 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2560
13/02/2561 การซื้อค่าตอบแทน (Fees) ในถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายจากสัมปทานเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
18/01/2561 การแก้ไขสัมปทานเหมืองถ่านหินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
15/11/2560 ข้อมูลทางการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2560
28/09/2560 การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ล่วงหน้า
16/08/2560 ข้อมูลทางการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2560
15/08/2560 18 August 2017 Oppportunity Day for Foreign Investors – Q2/2017 arrange by SET
15/05/2560 ข้อมูลทางการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2560
05/05/2560 รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
22/03/2560 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
21/03/2560 รายงานประจำปี 2559
17/03/2560 ข้อมูลทางการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559
14/11/2559 ข้อมูลทางการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2559
04/11/2559 แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
15/09/2559 การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ล่วงหน้า
11/08/2559 ข้อมูลทางการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2559
20/06/2559 การจัดตั้งบริษัทย่อย
13/05/2559 ข้อมูลทางการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2559
09/05/2559 รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
22/03/2559 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
22/03/2559 รายงานประจำปี 2558
29/02/2559 ข้อมูลทางการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558
13/11/2558 ข้อมูลทางการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2558
11/09/2558 การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ล่วงหน้า
17/08/2558 ข้อมูลทางการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2558
16/07/2558 รางวัลชนะเลิศด้าน CSR ในงาน Thailand Coal Awards 2015
18/05/2558 ข้อมูลทางการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2558
07/05/2558 รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
28/04/2558 โครงการเยี่ยมชมกิจการศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาประจำปี 2558
20/03/2558 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
20/03/2558 ข้อมูลทางการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี พ.ศ. 2557
20/03/2558 รายงานประจำปี 2557
08/09/2557 วิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า
22/07/2557 โครงการเยี่ยมชมกิจการศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาประจำปี 2557                                                                 
21/07/2557 รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
28/09/2556 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
18/09/2556 วิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า