ผู้บริหาร


นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์

ผู้อำนวยการสายงานบริหาร

ประวัติผู้บริหาร

นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์

ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจถ่านหิน

ประวัติผู้บริหาร

นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน

ประวัติผู้บริหาร

นายวัชรชัย นาชัยเลิศ

ผู้อำนวยการสายงานขายถ่านหินในประเทศ

ประวัติผู้บริหาร

นายประเสริฐ พรหมเดช

ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ

ประวัติผู้บริหาร

×

นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์


 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานบริหาร, เลขานุการบริษัทฯ, กรรมการบริหารความเสี่ยง,
     กรรมการกำกับดูแลกิจการและเลขานุการ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
     และกำหนดค่าตอบแทน
 • อายุ : 55 ปี
 • สัญชาติ : ไทย
 • วุฒิการศึกษา :
  – ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า
     University Of California, Los Angeles (UCLA), USA
  – หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
     How To Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 6/2014
     เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report เมื่อปี 2558
     CG Report เมื่อปี 2558
     Ethical Leadership Program Class (ELP) รุ่นที่ 5/2016
     Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scoreboard เมื่อปี 2559
     สัมมนารายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
     CGR Workshop 1/2560 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard”
     บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร เมื่อปี 2560
     Role of Company Secretary in Shaping Corporate Culture ปี 2562
  – หลักสูตรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     CRS Engagement เมื่อปี 2557
     CG Forum 1/2016 “จริยธรรม: จิตสำนึกหลักธรรมาภิบาล”
  – หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
     Corporate Secretary Development Program จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2547
     Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 67/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2558
     Board Reporting Program Class (BRP) รุ่นที่ 20/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2559
     Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 40/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2561
  – หลักสูตร CEO and IR Talk จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เมื่อปี 2561
  – หลักสูตรอื่น
     Biomass and Waste Conversion Technologies มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2551
     นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 18 จากสถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย เมื่อปี 2561
 • การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : จำนวน 186,986 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.036 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 • ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 • จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น :
  – บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  – บริษัททั่วไป : จำนวน 4 บริษัท
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
  – พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการบริษัทฯ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด
  – พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Power Indonisia (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2553-2558 : กรรมการ PT. Lanna Power Indonisia (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2551-2558 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
×

นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์


 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจถ่านหิน,
     กรรมการบริหารความเสี่ยง
     และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • อายุ : 50 ปี
 • สัญชาติ : ไทย
 • วุฒิการศึกษา :
  – ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
     ต่อต้านทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เมื่อปี 2558
     How To Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 10/2016
     Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 128/2016
  – หลักสูตรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     CSR Engagement เมื่อปี 2557
     CG Forum 1/2016 “จริยธรรม:จิตสำนึกหลักธรรมาภิบาล” เมื่อปี 2559
  – หลักสูตรอื่นๆ
     การคิดเชิงสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อปี 2556
     ศิลปะการเป็นผู้นำด้วยความคิดเชิงบวก จากบริษัท พีเพิล ซินเนอจี จำกัด เมื่อปี 2558
     แผนพลังงานใหม่ (พ.ศ. 2558-2579) อนาคตอุตสาหกรรมไทย จากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เมื่อปี 2558
     สัมมนาแสดงความเห็นต่อร่าง พรบ.เชื้อเพลิงถ่านหิน จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เมื่อปี 2559
     การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อปี 2560
     พลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program) รุ่น 3 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2560
 • การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : จำนวน 54,901 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.010 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 • ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 • จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น :
  – บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
  – บริษัททั่วไป จำนวน 2 บริษัท
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
  – พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจถ่านหิน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2553-2558 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2546-2551 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2540-2545 : ผู้จัดการฝ่ายวางแผน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2530-2539 : วิศวกรเหมืองแร่ บริษัท สหกลเอ็นยิเนียร์ริ่ง จำกัด
×

นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์


 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน,
     กรรมการบริหารความเสี่ยง
     และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • อายุ : 52 ปี
 • สัญชาติ : ไทย
 • วุฒิการศึกษา :
  – หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
     How To Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 10/2016
     ต่อต้านทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เมื่อปี 2559
     TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) เมื่อปี 2562
  – หลักสูตรสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน : TFRS เมื่อปี 2556
     ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ : เครื่องมือทางการเงิน การบัญชีป้องกันความเสี่ยงและสัญญาเช่า เมื่อปี 2556
     ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เมื่อปี 2558
     CFO Current Issues เมื่อปี 2559
     สัมมนาพิจารณ์สร้างความพร้อมเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (FRS9, TFRS7, และTAS 32) เมื่อปี 2559
     พรบ.หลักทรัพย์และกฎหมายฟอกเงินเกี่ยวข้องกับนักบัญชีอย่างไร เมื่อปี 2560
     ผู้บริหารทางการบัญชีกับการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนของกิจการตามโมเดล Thailand 4.0 เมื่อปี 2561
     TFRS 9 Sharing ในทางปฏิบัติ เมื่อปี 2562
     Future of Finance-Digital Disruption เมื่อปี 2562
  – หลักสูตรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     Accounting Standards for financial Instruments Coming soon เมื่อปี 2556
     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เมื่อปี 2557
     Strategic CFO in capital markets program เมื่อปี 2558
     บทบาทและความสำคัญของตลาดทุนและกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุน เมื่อปี 2559
     เตรียมความพร้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน เมื่อปี 2560
  – หลักสูตรสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
     CEO in IR role and his key challenges และ Breakout session : Group Therapy “what has been your challenges in 2014 and dealing with it” เมื่อปี 2558
     Strategic financial Leadership program (SFLP) เมื่อปี 2561
  – หลักสูตรอื่น
     การตรวจสอบภาษีแบบเข้มข้น จากบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด เมื่อปี 2561
 • การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : จำนวน 147,659 หุ้น เป็นคิดร้อยละ 0.028 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 • ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 • จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น :
  – บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
  – บริษัททั่วไป จำนวน 2 บริษัท
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

  – พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2548-2558 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

×

นายวัชรชัย นาชัยเลิศ


 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานขายถ่านหินในประเทศ,
     กรรมการบริหารความเสี่ยง
     และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • อายุ : 57 ปี
 • สัญชาติ : ไทย
 • วุฒิการศึกษา :
  – ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  – หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
     How To Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 9/2016
     Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 42/2017
  – หลักสูตรอื่น
     Boost Up Inspiration to Success เมื่อปี 2557
     ศิลปะการเป็นผู้นำทีมด้วยความคิดเชิงบวก เมื่อปี 2558
     ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ เมื่อปี 2559
 • การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : จำนวน 185,303 หุ้น เป็นคิดร้อยละ 0.035 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 • ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 • จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น :
  – บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
  – บริษัททั่วไป ไม่มี
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
  – พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานขายถ่านหินในประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2551-2558 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินในประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2539-2550 : ผู้จัดการขายถ่านหินในประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2535-2539 : หัวหน้าแผนกขายถ่านหิน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
×

นายประเสริฐ พรหมเดช


 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ,
     กรรมการบริหารความเสี่ยง
     และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • อายุ : 51 ปี
 • สัญชาติ : ไทย
 • วุฒิการศึกษา :
  – ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
     How To Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 9/2016
  – หลักสูตรอื่น
     Coal Trading & Risk Management จาก Coaltrans Conferences Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) เมื่อปี 2557
     24th Coaltrans Asia จาก Coaltrans Conferences Ltd. เมื่อปี 2561
     China & International Coal Supply Summit จาก HIS Global Inc. เมื่อปี 2561
     17th Coaltrans China 2019 จาก Coaltrans Conferences Ltd. เมื่อปี 2562
     เวทีการประชุมภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา จากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เมื่อปี 2562
     Coaltrans Japan 2019 จาก Coaltrans Conferences Ltd เมื่อปี 2562
 • การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี
 • ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 • จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น :
  – บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  – บริษัททั่วไป จำนวน 2 บริษัท
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

  – พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2549-2558 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินต่างประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2543-2547 : Chief Coal Transshipment PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)