คุณค่า – วิสัยทัศน์ – พันธกิจ

คุณค่า ผลิตและจำหน่ายถ่านหินรวมถึงพลังงานทดแทนโดยเน้นคุณภาพ ใส่ใจสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำธุรกิจถ่านหินและพลังงานทดแทนในระดับสากล

พันธกิจ

  • มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจโดยสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยการรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเองเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตมีคุณภาพ มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
  • พัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ คิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยแสวงหาลู่ทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า
  • พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและจัดหานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้การผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
  • ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับองค์กร (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) ในระยะยาวและมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ (ANTI-CORRUPTION)
  • ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATEGOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหน้าที่ (RESPONSIBILITY) มีการดำเนินงานที่โปร่งใส (TRANSPARENCY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่เชื่อถือของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS)