เป้าหมาย วิสัยทัศน์ คุณค่า พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร

เป้าหมาย
บริษัทฯ ได้วางแผนงานกลยุทธเ์ พื่อกาํ หนดทิศทางและเป้าหมายในการหารายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยจะลงทุนในธุรกิจใหม่ในประเทศไทยให้สามารถสร้างรายได้เท่าเทียมกับธุรกิจในต่างประเทศ ภายในระยะเวลา 5-10 ปี ข้างหน้าเพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาแผนงานที่เหมาะสมเพื่อรองรับโครงการใหม่ๆ และเผชิญกับความท้าทายในอนาคต โดยคำนึงถึงรูปแบบธุรกิจ ที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสังคมโดยรวมโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันและสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำธุรกิจถ่านหินและพลังงานทดแทนในระดับสากล

คุณค่า
ผลิตและจำหน่ายถ่านหินรวมทั้งพลังงานทดแทนโดยเน้นคุณภาพ ใส่ใจสังคม ชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
  • มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจโดยสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยการรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเองเพื่อพัฒนาและสร้างสรรคสิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพ ที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
  • พัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ คิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยแสวงหาลู่ทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า
  • พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและจัดหานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอสำหรับผู้ถือหุ้นของเรา เราจะสร้างผลตอบแทนด้านการเงินที่เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว
  • ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับองค์กร (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) ในระยะยาวและมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ (ANTI-CORRUPTION)
  • ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหน้าที่ (RESPONSIBILITY) มีการดำเนินงานที่โปร่งใส (TRANSPARENCY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่เชื่อถือของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS)

วัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กรถือเป็นค่านิยมที่ผูกพันและหล่อหลอมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยบริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า “จิตวิญญาณลานนา” หรือ “LANNAR SPIRIT”
จิตวิญญาณลานนา หรือ LANNAR SPIRIT คือพฤติกรรมที่พนักงานเรียนรู้ ยึดถือปฏิบัติและแสดงให้เห็นถึงความเป็นพนักงานลานนา ซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่จะช่วยกำหนดพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรให้แสดงออกในด้านดีและควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งผ่านคุณค่าขององค์กรไปยังกลุ่มบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชนและสังคม โดยรวม
L-LEARNING คือ การให้ความสำคัญในการเรียนรู้เพราะโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้โลกแคบลง มีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ในโลก ดังนั้น เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญอันจะนำไปสู่การรู้เท่าทันโลกและทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
A-ATTITUDE คือ การมีทัศนคติที่เป็นบวกเปรียบเสมือนกับคนสวมแว่น สิ่งที่มองเห็นผ่านเลนส์เปรียบเสมือนกับการมองผ่านทัศนคติ ถ้าความคิดเป็นบวกภาพก็จะออกมาเป็นบวก ดังนั้นการมีทัศนคติเป็นบวกจึงเป็นการปรับมุมมองให้เห็นโอกาสและประสบการณ์ใหม่ในชีวิตที่จะก้าวต่อไปในอนาคตที่ดีกว่า
N-NEVER GIVE UP คือ การไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคและหรือปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามที่จะข้ามผ่านอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญอยู่นั้นโดยการมองหาหนทางแก้ไขและสร้างโอกาสจากวิกฤตที่เกิดขึ้น
N-NEW IDEA คือ การมองหาความคิดใหม่ๆ ในการทำงานโดยพยายามปรับปรุงสิ่งที่ทำอยู่หรือเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อให้มีการพัฒนางานที่ทำให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต
A-ASPIRATION TO TEAMWORK คือ การให้ความสำคัญกับทีมงานโดยมีการปรึกษาหารือ ร่วมแรงร่วมใจ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารรวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีในระยะยาว
R-RESPONSIBILITY คือ ความสำนึกและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ดีอยู่เสมอซึ่งประกอบด้วย
(1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง คือ การรู้จักหน้าที่ของตน ได้แก่การรู้จักสถานะภาพหรือหน้าที่ที่ตนเองเป็นอยู่แล้วและทำสิ่งนั้นให้บรรลุสำเร็จอย่างดีที่สุด
(2) ความรับผิดชอบต่อองค์กร คือ รู้หน้าที่ของตนต่อองค์กรและร่วมมือร่วมใจเพื่อทำให้องค์กรมีการเจริญเติบโตโดยไม่สร้างปัญหาและอุปสรรคให้กับองค์กร
(3) ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีเพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
บริษัทฯ มีการอบรมผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และให้ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมองค์กรอยู่ตลอดเวลาโดยสอดแทรกและนำเสนอผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว