คุณค่า – วิสัยทัศน์ – พันธกิจ

คุณค่า ผลิตและจำหน่ายถ่านหินที่มีคุณภาพดีเป็นที่เชื่อถือของลูกค้า

วิสัยทัศน์ เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจถ่านหินในภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจ

  • มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยการรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเองเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ เพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
  • พัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาลู่ทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า
  • พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้การผลิตและการจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
  • ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กร (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) ในระยะยาวและมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ (ANTI-CORRUPTION)
  • ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY) มีความรับผิดชอบต่อผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหน้าที่ (RESPONSIBILITY) มีการดำเนินงานที่โปร่งใส (TRANSPARENCY) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่เชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (STAKEHOLDERS)