ประวัติบริษัท

ความเป็นมา : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ลานนาลิกไนต์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107535000397 (เดิมเลขที่ บมจ. 72) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2528 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 โดยได้รับอนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนให้นำหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 โดยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

เหตุการณ์สำคัญ

พ.ศ. 2528 ก่อตั้ง บริษัท ลานนาลิกไนต์ จำกัด

  • บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ลานนาลิกไนต์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดโดยใช้ชื่อว่า บริษัท ลานนาลิกไนต์ จำกัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าทำสัญญาเช่าช่วงการทำเหมืองถ่านหินบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีกำหนดเวลา 20 ปี จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548

พ.ศ. 2535 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

  • บริษัท ลานนาลิกไนต์ จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่าบริษัท ลานนาลิกไนต์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในกลุ่มทรัพยากร (หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค) และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544

พ.ศ. 2539 ลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน United Bulk Shipping Pte. Ltd.

  • บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน UNITED BULK SHIPPING PTE LTD แห่งประเทศสิงคโปร์ในปี 2539 คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนที่เรียกชำระแล้วเพื่อประกอบธุรกิจขนส่งทางทะเล

พ.ศ. 2540 ลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน Lanna (Singapore) Pte. Ltd.

  • บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน LANNA (SINGAPORE) PTE LTD แห่งประเทศสิงคโปร์ในปี 2540 คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนที่เรียกชำระแล้วเพื่อประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในกิจการเหมืองแร่ ถ่านหิน และสาธารณูปโภคในต่างประเทศ (HOLDING COMPANY) และได้จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เพื่อปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2541 ลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน PT. Lanna Harita Indonesia

  • LANNA (SINGAPORE) PTE LTD ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน PT. LANNA HARITA INDONESIA แห่งประเทศอินโดนีเซียในปี 2541 คิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนที่เรียกชำระแล้วเพื่อลงทุนทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยได้ผลิตถ่านหินออกจำหน่ายตั้งแต่ปลายปี 2544 เป็นต้นมา และต่อมาในปี 2550 ได้โอนขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน PT. LANNA HARITA INDONESIA ให้บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นโดยตรง

พ.ศ. 2546 ลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

  • บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ในปี 2546 คิดเป็นร้อยละ 75 ของทุนที่เรียกชำระแล้วและเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75.75 ของทุนที่ชำระแล้ว ในปี 2548 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%) เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2547 ลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน PT. Citra Harita Mineral

  • LANNA (SINGAPORE) PTE LTD ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน PT. CITRA HARITA MINERAL แห่งประเทศอินโดนีเซียในปี 2547 คิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วเพื่อลงทุนทำเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 2 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยได้ผลิตถ่านหินออกจำหน่ายตั้งแต่ปลายปี 2548 เป็นต้นมา ต่อมาในปี 2550 ได้โอนขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน PT. CITRA HARITA MINERAL ให้บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นโดยตรงและเมื่อปี 2551 PT. CITRA HARITA MINERAL ต้องหยุดการทำเหมือง ถ่านหินแหล่งที่ 2 เนื่องจากศาลฎีกาแห่งประเทศอินโดนีเซียสั่งเพิกถอนสัมปทาน เนื่องจากข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับผู้ถือหุ้นสัมปทานเดิมและเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการชำระบัญชีคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2557

พ.ศ. 2549 จัดตั้งบริษัท PT. Lanna Mining Services

  • บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และ LANNA (SINGAPORE) PTE.LTD. ได้จัดตั้งบริษัท PT. LANNA MINING SERVICES ในประเทศอินโดนีเซียในปี 2549 คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว เพื่อประกอบธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียโดยเข้าไปพัฒนาเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในเขตสัมปทาน CCOW III ของ PT. SINGLURUS PRATAMA เป็นลำดับแรกและต่อมาในปี 2553 LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ได้โอนขายหุ้นสามัญใน PT. LANNA MINING SERVICES ให้ UNITED BULK SHIPPING PTE LTD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมเข้าไปถือหุ้นแทน ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 99.95 ของทุนที่ชำระแล้วและ UNITED BULK SHIPPING PTE LTD. ถือหุ้นใน PT. LANNA MINING SERVICES ร้อยละ 0.05 ของทุนที่ชำระแล้ว

พ.ศ. 2551 ถือหุ้นสามัญใน PT. Singlurus Pratama

  • LANNA (SINGAPORE) PTE.LTD. ได้เข้าไปถือหุ้นสามัญ PT. SINGLURUS PRATAMA ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซียในปี 2551 จำนวน 5,168 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้วและต่อมาในปี 2552 ก็ได้โอนขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน PT. SINGLURUS PRATAMA ให้บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นโดยตรง

พ.ศ. 2557 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่มทำการซื้อขายหุ้นสามัญจำนวน 1,000 ล้านหุ้น ในตลาดวันแรกในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557