ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานใหญ่ 888/99 ชั้น 9 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 3101365023
โทร. 0-2253-8080, 0-2253-6820 โทรสาร 0-2253-6822, 0-2253-5014
สำนักงานสาขา ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา เลขที่ 108 หมู่ที่ 1
ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-724158 โทรสาร 035-724158
ประเภทธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 2 ประเภท ดังนี้

  1. Solid Fuel: ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นธุรกิจหลัก และ
  2. Liquid Bio-Fuel: ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นธุรกิจรอง
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 524,999,679 บาท ซึ่งได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2229-2000 โทรสาร 0-2654-5649
ผู้สอบบัญชี นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4434 และหรือ
นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และหรือ
นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 แห่ง
บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมาย ธรรมนิติ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2252-1260 โทรสาร 0-2252-1104