ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานใหญ่ 888/99 ชั้น 9 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 3101365023
โทร. 0-2253-8080, 0-2253-6820 โทรสาร 0-2253-6822, 0-2253-5014
สำนักงานสาขา ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา เลขที่ 108 หมู่ที่ 1
ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
โทร. 035-724158 โทรสาร 035-724158
ประเภทธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 3 ประเภท ดังนี้

  1. SOLID FUEL : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. LIQUID BIO-FUEL : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์โดยทั่วไป
  3. RENEWABLE ENERGY : ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนและให้บริการด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทนอื่น
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 524,999,679 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 524,999,679 บาท ซึ่งได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
นายทะเบียนหุ้น บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-009 9999 โทรสาร 02-009 9991
ผู้สอบบัญชี นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 หรือ
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 หรือ
นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753
แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0-2264-9090 โทรสาร 0-2264-0789-90
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมาย ธรรมนิติ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2252-1260 โทรสาร 0-2252-1104