โครงสร้างการลงทุน

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้วจำนวน 5 บริษัท และลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้วจำนวน 1 บริษัท โดยมีโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

Subsidiary Locations
Investment Structure


รายละเอียดบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง: 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 02-627-3890-94 แฟกซ์: 02-627-3888-89
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5%) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 1,000,000,000.- บาท
ทุนที่ชำระแล้ว: หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 1,000,000,000.- บาท
การถือหุ้นของบริษัทฯ: หุ้นสามัญ 510,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.-บาท เป็นเงิน 510,000,000.- บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้ว
บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง: 888/98 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 02-252-4469 แฟกซ์: 02-255-2676
ประเภทธุรกิจ: ด้านการลงทุนและให้บริการด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.- บาท เป็นเงิน 10,000,000.- บาท
ทุนที่ชำระแล้ว: หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.- บาท เป็นเงิน 10,000,000.- บาท
การถือหุ้นของบริษัทฯ: หุ้นสามัญ 1,999,997 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.-บาท เป็นเงิน 9,999,985.- บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99985 ของทุนที่ชำระแล้ว

รายละเอียดบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์

United Bulk Shipping Pte. Ltd.
สถานที่ตั้ง: 7 TEMASEK BOULEVARD #16-01 SUNTEC TOWER ONE
SINGAPORE 049623
Tel.: (65) 6305-7368, Fax: (65) 6238-1301
ประเภทธุรกิจ: ขนส่งสินค้าทางทะเล
ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 714,290 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ทุนที่ชำระแล้ว: หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 71,429 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
การถือหุ้นของบริษัทฯ: หุ้นสามัญ 49,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 35,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว

รายละเอียดบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

PT. Lanna Mining Services
สถานที่ตั้ง: Kawasan Bisnis Granadha, 8th Floor Jl. Jend Sudirman Kav.50, Jakarta 12930, Indonesia
Tel.: 62(21) 2553-9313, Fax: 62(21) 2553-9314
ประเภทธุรกิจ: ซื้อขายถ่านหิน
ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 2,100,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ทุนที่ชำระแล้ว: หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 2,100,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
การถือหุ้นของบริษัทฯ: หุ้นสามัญ 20,990 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 2,099,900 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนการ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้ว
PT. Singlurus Pratama
สถานที่ตั้ง: Kawasan Bisnis Granadha, 8th Floor Jl. Jend Sudirman Kav.50, Jakarta 12930, Indonesia
Tel.: 62(21) 2553-5036/37, Fax: 62(21) 2553-9821
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 7,950 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย เป็นเงิน 7,950,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
ทุนที่ชำระแล้ว: หุ้นสามัญ 7,950 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย เป็นเงิน 7,950,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
การถือหุ้นของบริษัทฯ: หุ้นสามัญ 5,168 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย เป็นเงิน 5,168,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย คิดเป็นสัดส่วนการ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว
PT. Lanna Harita Indonesia
สถานที่ตั้ง: Kawasan Bisnis Granadha, 8th Floor Jl. Jend Sudirman Kav.50, Jakarta 12930, Indonesia
Tel.: 62(21) 2553-9313, Fax: 62(21) 2553-9314
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 10,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 10,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ทุนที่ชำระแล้ว: หุ้นสามัญ 8,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 8,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
การถือหุ้นของบริษัทฯ: หุ้นสามัญ 4,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงิน 4,400,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว