โครงสร้างการลงทุน

      บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้วจำนวน 5 บริษัท และลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้วจำนวน 1 บริษัท โดยมีโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

Subsidiary Locations
Investment Structure
Overall Business Structure

รายละเอียดบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง: 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330
โทร : 02-627-3890-94 โทรสาร : 02-627-3888-89
ประเภทธุรกิจ: เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมาตร) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดใช้ในอัตราส่วนผสม 10%, 20% และ 85% เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 หรือ E85 ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์โดยทั่วไป
ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 1,000,000,000.- บาท
ทุนที่ชำระแล้ว: หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เป็นเงิน 1,000,000,000.- บาท
การถือหุ้นของบริษัทฯ: หุ้นสามัญ 510,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.-บาท เป็นเงิน 510,000,000.- บาท
สัดส่วนการถือหุ้น: คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 51 ของทุนที่ชำระแล้ว
บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง: 888/98 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : 02-2524469 โทรสาร : 02-2552676
ประเภทธุรกิจ: ด้านการลงทุนและให้บริการด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท เป็นเงิน 10,000,000 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว: หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น 5.00 บาท เป็นเงิน 10,000,000 บาท
การถือหุ้นของบริษัทฯ: หุ้นสามัญ 1,999,997 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท เป็นเงิน 9,999,985 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น: คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99985 ของทุนที่ชำระแล้ว

รายละเอียดบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์

United Bulk Shipping Pte. Ltd.
สถานที่ตั้ง: 7 TEMASEK BOULEVARD #16-01 SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE 038987
TEL : (65) 6305-7368 FAX : (65) 6238-1301
ประเภทธุรกิจ: ขนส่งสินค้าทางทะเล
ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 714,290 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
ทุนที่ชำระแล้ว: หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 71,429 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
การถือหุ้นของบริษัทฯ: หุ้นสามัญ 49,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.71429 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 35,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น: คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว

รายละเอียดบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

PT. LANNA POWER INDONESIA (ชื่อเดิม PT. LANNA MINING SERVICES)
สถานที่ตั้ง: THE CITY TOWER 9TH FLOOR #1S JL. M.H. THAMRIN NO. 81 JAKARTA PUSAT 10310 – INDONESIA
TEL : 62 (21) 3199-7214 FAX : 62 (21) 3199-7254
ประเภทธุรกิจ: ซื้อขายถ่านหิน
ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 2,100,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
ทุนที่ชำระแล้ว: หุ้นสามัญ 21,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 2,100,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
การถือหุ้นของบริษัทฯ: หุ้นสามัญ 20,990 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 2,099,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น: คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้ว
PT. Singlurus Pratama
สถานที่ตั้ง: THE CITY TOWER 9TH FLOOR #1S JL. M.H. THAMRIN NO. 81 JAKARTA PUSAT 10310 – INDONESIA
TEL : 62 (21) 3199-7252 FAX : 62 (21) 3199-7254
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 7,950 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย เป็นเงิน 7,950,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
ทุนที่ชำระแล้ว: หุ้นสามัญ 7,950 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย เป็นเงิน 7,950,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
การถือหุ้นของบริษัทฯ: หุ้นสามัญ 5,168 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย เป็นเงิน 5,168,000,000 รูเปียะห์อินโดนีเซีย
สัดส่วนการถือหุ้น: คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว
PT. Lanna Harita Indonesia
สถานที่ตั้ง: THE CITY TOWER 9TH FLOOR #1S JL. M.H. THAMRIN NO. 81 JAKARTA PUSAT 10310 – INDONESIA
TEL : 62 (21) 3199-7245 FAX : 62 (21) 3199-7254
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 10,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 10,500,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
ทุนที่ชำระแล้ว: หุ้นสามัญ 8,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 8,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
การถือหุ้นของบริษัทฯ: หุ้นสามัญ 4,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 4,400,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น: คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว