รางวัลแห่งความสำเร็จ

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (GREEN SYSTEM) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล ECO INDUSTRIAL TOWN ผ่านการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 (ระดับที่ 2) และตัวชี้วัดที่ 10.2.1 (ระดับที่ 3) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รางวัลเกียรติยศมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2019) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

เกียรติบัตรโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

เกียรติบัตรโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) เนื่องจากมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รางวัลเกียรติยศมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2018) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลชมเชยประเภทท่าเรือและคลังสินค้าที่ลดการปล่อยมลพิษดีเด่น จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

CAC2015

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา ซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน) ได้รับรางวัลชมเชยประเภทท่าเรือและคลังสินค้าที่ลดการเปล่อยมลพิษดีเด่น จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการ”อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ เมืองสะอาด ปลอดขยะต้นแบบ” กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการท่าเรือและคลังสินค้าในการลดการปล่อยมลพิษ โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การรับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว(Green System)

CAC2015

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา ซึ่งเป็นสถานประกอบการในประเทศของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน) ที่ได้ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างแนวกันลมสำหรับป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งติดตั้งสเปรย์แรงดันสูงเพื่อพรมน้ำบริเวณโดยรอบๆ พื้นที่กองเก็บถ่านหินและเส้นทางการลำเลียงถ่านหิน ส่วนน้ำทิ้งก็มีการรวบรวมเข้าบ่อกันตะกอนไม่ให้ตะกอนไหลลงสู่แม่น้ำสาธารณะ ควบคุมรถบรรทุกให้คลุมผ้าใบและมีบ่อล้างล้อสำหรับรถบรรทุกถ่านหิน เพื่อป้องกันเศษวัสดุติดพื้นถนนสาธารณะ มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศและน้ำอย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการกองเก็บและขนถ่ายถ่านหินจากพื้นที่โล่งแจ้งให้อยู่ภายในโรงเรือนที่ปิดมิดชิดทั้งหมดเพื่อลดฝุ่นละอองให้น้อยที่สุดอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว(Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล “Investors’ Choice Award” ครั้งที่ 3 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

CAC2015

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดย นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์(ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุาการบริษัทฯ)เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล “Investors’ Choice Award” ครั้งที่ 3 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จากผลการประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 ที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 (ดีเลิศ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559

การรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

CAC2015

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดย ดร.สีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ ประธานกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด ได้เข้ารับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ “CAC”) ณ อาคารวิทยาการตลาดทุน 2 กรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบโดยปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว

รางวัลชนะเลิศด้าน CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ในงาน THAILAND COAL AWARDS 2015

TCA 2015_1

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน) โดย ดร.สีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ (ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด) และนาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ (ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก) ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศด้าน CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ในงาน THAILAND COAL AWARDS 2015 จาก ฯพณฯ ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยกองเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน โดยรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน) ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างแนวกันลมสำหรับป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งติดตั้งสเปร์แรงดันสูง เพื่อพรมน้ำบริเวณโดยรอบพื้นที่กองเก็บถ่านหิน และเส้นทางลำเลียงถ่านหิน ส่วนน้ำทิ้งก็มีการรวบรวมเข้าบ่อตกตะกอน ไม่ให้ตะกอนไหลลงสู่แม่น้ำสาธารณะ ดูแลรถบรรทุกให้คลุมผ้าใบและมีบ่อล้างล้อสำหรับรถบรรทุกถ่านหิน เพื่อป้องกันเศษวัสดุติดพื้นถนนสาธารณะ มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศ น้ำ และเสียงอย่างสม่ำเสมอ และมีการก่อสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่ เพื่อกองเก็บและขนถ่ายถ่านหิน โดยปรับปรุงวิธีการกองเก็บและขนถ่ายถ่านหินจากพื้นที่โล่งแจ้งให้อยู่ภายในโรงเรือนที่ปิดมิดชิดทั้งหมด เพื่อให้สามารถควบคุมฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นเป็นการอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

SET Best Company Performance Awards 2012

DSC_1160_resized

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (BEST COMPANY PERFORMANCE AWARD) ประเภทบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 1 ให้กับบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยนายไกรสีห์ ศิริรังษี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 1 ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (BEST COMPANY PERFORMANCE AWARD) ในงานมอบรางวัล BEST AWARDS ประจำปี 2555 ซึ่งเป็นรางวัลมาตรฐานระดับประเทศ       ที่มีกระบวนการคัดเลือกและตัดสินการให้รางวัลโดยพิจารณาจากข้อมูลรอบด้านทั้งเชิงสถิติและเชิงคุณภาพที่เข้มข้น ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลล้วนมีความเป็นเลิศ และสมควรแก่การยกย่องและประกาศเกียรติคุณอย่างยิ่ง

Forbes – The Best Under A Billion Awards 2012

Forbes-1622

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาดเป็นผู้แทนจากบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในการรับรางวัลดีเด่นจากวารสาร FORBES ASIA เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในสองร้อยบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคและเป็นหนึ่งในหกบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มียอดขายสินค้าไม่เกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาที่ได้รับรางวัลดีเด่นในปี 2555 (THE BEST UNDER A BILLION AWARD 2012) จากวารสาร FORBES ASIA เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโตและมีความสามารถในการทำกำไรอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง