ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น
(Record Date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้.

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

(1) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร

236,733,980

45.09

(2) นายทวีฉัตร จุฬางกูร

66,338,400

12.64

(3) กลุ่มศิริรังษี

42,697,781

8.13

(4) กลุ่มตันติสุนทร

33,512,797

6.38

(5) กลุ่มลิมทรง

33,380,060

6.36

(6) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

14,563,459

2.77

(7) กลุ่มเลิศพาณิชย์กุล

5,957,000

1.14

(8) BNY MELLON NOMINEES LIMITED

3,519,700

0.67

(9) EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT

2,397,350

0.46

(10) นายวิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์

2,106,200

0.40

(11) ผู้ถือหุ้นอื่น

83,792,952

15.96

รวมทั้งสิ้น

524,999,679

100.00

 1. กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดประกอบด้วยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), และนายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 236,733,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.09 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือนายพอล ไฮนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์, นายศิวะ มหาสันทนะ
  และนายวันชัย โตสมบุญ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แต่อย่างใด
 2. นายทวีฉัตร จุฬางกูร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สองถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 66,338,400 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 12.64 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด
 3. กลุ่ม “ศิริรังษี” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สามประกอบด้วยนายไกรสีห์ ศิริรังษี และนางสาวไกรกาญจน์ ศิริรังษี ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 42,697,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.13 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คน คือนายไกรสีห์ ศิริรังษี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านบริหารและมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ด้วย
 4. กลุ่ม “ตันติสุนทร” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สี่ประกอบด้วยนายทวี ตันติสุนทร, นายวิสิฐ ตันติสุนทร, นายธนัส ตันติสุนทร, นายบุญเลี้ยง ตันติสุนทร, นางมัลลิกา อินทุสุต, นางนลินี รัตนาวะดี, นางมาลี ตันติสุนทร, นางสาววนิดา ตันติสุนทร,นางสำรวย ตันติสุนทร ,นายพงศ์ไท ตันติสุนทร และนางสาวสิริพรรณ ทิสยากร ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 33,512,797 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.38 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 2 คน คือนายวิสิฐ ตันติสุนทร และนายธนญ ตันติสุนทร เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แต่อย่างใด
 5. กลุ่ม “ลิมทรง” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่ห้าประกอบด้วยนายก้องภพ ลิมทรง, บริษัท ยิปซั่มอินดัสทรี่ จำกัด, และนางสาวสมศรี ลิมทรง ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 33,380,060 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 6.36 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คน คือนายสมเกียรติ ลิมทรง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแต่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร
 6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่หกถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 14,563,459 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 2.77 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด
 7. กลุ่ม “เลิศพาณิชย์กุล” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่เจ็ดประกอบด้วยนางประไพ เลิศพาณิชย์กุล,นางสาวโชตินิจ เลิศพาณิชย์กุล ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,957,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 1.14 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด
 8. BNY MELLON NOMENEES LIMITED เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่แปดถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,519,700 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.67 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด
 9. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERGING MARKET CORE EQ PORT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่เก้าถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,397,350 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.46 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด
 10. นายวิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สิบ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,106,200 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.40 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด