ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (RECORD DATE) ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

(1) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร

236,733,980

45.09

(2) กลุ่มจุฬางกูร

73,275,000

13.96

(3) กลุ่มศิริรังษี

42,697,781

8.13

(4) กลุ่มตันติสุนทร

33,526,797

6.39

(5) กลุ่มลิมทรง

33,355,460

6.35

(6) กลุ่มเลิศพาณิชย์กุล

5,957,000

1.14

(7) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

5,334,320

1.02

(8) EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT

2,426,250

0.46

(9) กลุ่มอนรรฆธรรม

2,250,000

0.43

(10) กลุ่มวงศ์อภิสัมโพธิ์

2,039,200

0.39

(11) ผู้ถือหุ้นอื่น

87,403,891

16.64

รวมทั้งสิ้น

524,999,679

100.00

 1. กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดประกอบด้วยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และนายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 236,733,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.09 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือนายพอล ไฮนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์, นายศิวะ มหาสันทนะ และนายวันชัย โตสมบุญ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แต่อย่างใด
 2. กลุ่ม ”จุฬางกูร” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สองประกอบด้วยนายทวีฉัตร จุฬางกูร และนายณัฐพล จุฬางกูร ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 73,275,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 13.96 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด
 3. กลุ่ม “ศิริรังษี” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สามประกอบด้วยนายไกรสีห์ ศิริรังษี และนางสาวไกรกาญจน์ ศิริรังษี ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 42,697,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.13 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คนคือนายไกรสีห์ ศิริรังษี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านบริหารและมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ด้วย
 4. กลุ่ม “ตันติสุนทร” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สี่ประกอบด้วยนายทวี ตันติสุนทร, นายวิสิฐ ตันติสุนทร, นายธนัส ตันติสุนทร,นายบุญเลี้ยง ตันติสุนทร, นางมัลลิกา อินทุสุต, นางนลินี รัตนาวะดี, นางมาลี ตันติสุนทร, นางสาววนิดา ตันติสุนทร, นางสำรวย ตันติสุนทร,
  นายพงศ์ไท ตันติสุนทร และนางสาวสิริพรรณ ทิสยากร ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 33,526,797 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.39 ของทุนที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 2 คน คือนายวิสิฐ ตันติสุนทร และนายธนญ ตันติสุนทร เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
 5. กลุ่ม “ลิมทรง” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่ห้าประกอบด้วยนายก้องภพ ลิมทรงและบริษัท ยิปซั่มอินดัสทรี่ จำกัด ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 33,355,460 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 6.35 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คนคือนายสมเกียรติ ลิมทรง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแต่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร
 6. กลุ่ม “เลิศพาณิชย์กุล” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่เจ็ดประกอบด้วยนางประไพ เลิศพาณิชย์กุล และนางสาวโชตินิจ เลิศพาณิชย์กุลถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,957,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 1.14 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด
 7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่หกถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,334,320 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 1.02 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด
 8. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่แปดถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,426,250 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.46 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด
 9. กลุ่ม “อนรรฆธรรม” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่เก้าประกอบด้วยนายบรรยง อนรรฆธรรม และนางสาวกมลพร อนรรฆธรรม ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,250,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.43 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด
 10. กลุ่ม “วงศ์อภิสัมโพธิ์” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สิบประกอบด้วยนายวิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์ และนางสุวิมล วงศ์อภิสัมโพธิ์ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,039,200 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.39 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด