ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้้

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

(1) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร

237,525,030

45.24

(2) นายทวีฉัตร จุฬางกูร

68,611,100

13.07

(3) กลุ่มศิริรังษี

42,697,781

8.13

(4) กลุ่มตันติสุนทร

33,513,797

6.39

(5) กลุ่มลิมทรง

33,433,460

6.37

(6) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

10,259,050

1.95

(7) กลุ่มเลิศพาณิชย์กุล

7,035,800

1.34

(8) นายวิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์

4,454,400

0.85

(9) นางณัฐธภา ตั้งปกรณ์

1,950,000

0.37

(10) EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES

1,833,750

0.35

(11) ผู้ถือหุ้นอื่น

83,685,511

15.94

รวมทั้งสิ้น

524,999,679

100.00

(1)    กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดประกอบด้วยบริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน), และนายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 237,525,030 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.24 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 3 คน คือนายพอล ไฮนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์, นายศิวะ มหาสันทนะ และนายวันชัย โตสมบุญ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แต่อย่างใด

(2)    นายทวีฉัตร จุฬางกูร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สองถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 68,611,100 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 13.07 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

(3)    กลุ่ม “ศิริรังษี” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สามประกอบด้วยนายไกรสีห์ ศิริรังษี และนางสาวไกรกาญจน์ ศิริรังษี ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 42,697,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.13 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คน คือนายไกรสีห์ ศิริรังษี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านบริหารและมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ด้วย

(4)    กลุ่ม “ตันติสุนทร” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สี่ประกอบด้วยนายทวี ตันติสุนทร, นายวิสิฐ ตันติสุนทร, นายธนัส ตันติสุนทร, นางพวงเพ็ญ ทิสยากร, นายบุญเลี้ยง ตันติสุนทร, นางมัลลิกา อินทุสุต, นางนลินี รัตนาวะดี, นางมาลี ตันติสุนทร, นางสาววนิดา ตันติสุนทร, นางสำรวย ตันติสุนทร ,นายพงศ์ไท ตันติสุนทร และนางสาวสิริพรรณ ทิสยากร ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 33,513,797 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.39 ของทุน ที่ชำระแล้ว และเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 2 คน คือนายวิสิฐ ตันติสุนทร และนายธนญ ตันติสุนทร เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

(5)    กลุ่ม “ลิมทรง” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่ห้าประกอบด้วยเด็กชายก้องภพ ลิมทรง, บริษัท ยิปซั่มอินดัสทรี่ จำกัด, และนางสาวสมศรี ลิมทรง ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 33,433,460 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 6.37 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คน คือนายสมเกียรติ ลิมทรง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแต่ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

(6)    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่หกถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 10,259,050 หุ้นคิดเป็นร้อยละ1.95 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

(7)    กลุ่ม ”เลิศพาณิชย์กุล” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่เจ็ดประกอบด้วยนางประไพ เลิศพาณิชย์กุล และนางสาวโชตินิจ เลิศพาณิชย์กุลถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 7,035,800 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 1.34 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

(8)    นายวิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่แปดถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 4,454,400 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.85 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด

(9)    นางณัฐธภา ตั้งปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่เก้าถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,950,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.37 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยมีตัวแทนเป็นกรรมการ 1 คน คือนายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล เป็นกรรมการและมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ด้วย

(10)  EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สิบถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,833,750 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.35 ของทุนที่ชำระแล้วและเป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแต่อย่างใด