ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

  • บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

เอกสารเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
1. หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
2. แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขปสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
3. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
4. รายงานประจำปี 2561 พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
5. รายละเอียดข้อมูลการประชุมแต่ละวาระ ดาวน์โหลดไฟล์
6. ข้อบังคับของ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลดไฟล์
7. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดไฟล์
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลดไฟล์
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลดไฟล์
12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลดไฟล์
13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 (แบบรูปเล่ม) ดาวน์โหลดไฟล์
14. แบบฟอร์มคำถามสำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
15. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และมีสิทธิรับเงินปันผล ดาวน์โหลดไฟล์