คณะกรรมการบริษัท


คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 14 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถอุทิศเวลาและความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

นายสมเกียรติ ลิมทรง

ประธานกรรมการ

ประวัติกรรมการ

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์

กรรมการ

ประวัติกรรมการ

นายวันชัย โตสมบุญ

กรรมการ

ประวัติกรรมการ

นายศิวะ มหาสันทนะ

กรรมการ

ประวัติกรรมการ

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

กรรมการ

ประวัติกรรมการ

นายไกรสีห์ ศิริรังษี

กรรมการ

ประวัติกรรมการ

นายอนันต์ เล้าหเรณู

กรรมการ

ประวัติกรรมการ

นายวิสิฐ ตันติสุนทร

กรรมการ

ประวัติกรรมการ

นายธนญ ตันติสุนทร

กรรมการ

ประวัติกรรมการ

นายผดุง เตชะศรินทร์

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประวัติกรรมการ

นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

ประวัติกรรมการ

นางดวงกมล สุชาโต

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

ประวัติกรรมการ

นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์

กรรมการอิสระ

ประวัติกรรมการ

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์

กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติกรรมการ

×

นายสมเกียรติ ลิมทรง


 • ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
 • อายุ : 77 ปี
 • สัญชาติ : ไทย
 • วุฒิการศึกษา :
  – MBA., Harvard Business School
  – หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
  – Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003
 • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 ตุลาคม 2528
 • ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 33 ปี 3 เดือน
 • การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :
  – บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 28,562,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.440 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
  – ผู้แทนและหรือผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 4,793,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.912 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 • ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 • จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น :
  – บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  – บริษัททั่วไป : ไม่มี
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
  – พ.ศ. 2537-2544 : ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2511-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการอำนวยการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
×

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์


 • ตำแหน่ง : กรรมการ
 • อายุ : 69 ปี
 • สัญชาติ : สวิตเซอร์แลนด์
 • วุฒิการศึกษา :
  – ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ มหาวิทยาลัย เซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์
  – ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสวิต ซูริค สวิตเซอร์แลนด์
  – ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงนานาชาติ ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา
  – หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย : ไม่มี
  – หลักสูตร Leading from the chair, INSEAD จาก Fontainebleau ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี 2558
 • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 26 เมษายน 2543
 • ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน รวม 18 ปี 8 เดือน
 • การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
 • ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 • จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น :
  – บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
  – บริษัททั่วไป จำนวน 7 บริษัท
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
  – พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
  – พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด
  – พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จำกัด
  – พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังคลาเทศ) จำกัด
  – พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด
  – พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการ ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์เปอร์เรชั่น
  – พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2557-2560 : กรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2544-2560 : รองประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2557-2559 : กรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด
  – พ.ศ. 2555-2559 : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
  – พ.ศ. 2554-2555 : ประธานกรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
  – พ.ศ. 2554-2559 : กรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
×

นายวันชัย โตสมบุญ


 • ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • อายุ : 69 ปี
 • สัญชาติ : ไทย
 • วุฒิการศึกษา :
  – ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management
  – ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  – หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004
  Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 19/2015
  Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 10/2015
  – หลักสูตร Managing Corporate Resources
  จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2543
  – หลักสูตร “Breakthrough Program for Senior Executives”
  จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2545
  – หลักสูตร Senior Management Program
  จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2549
 • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 21 เมษายน 2542
 • ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน รวม 19 ปี 8 เดือน
 • การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : จำนวน 560,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.106 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 • ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 • จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น :
  – บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
  – บริษัททั่วไป จำนวน 4 บริษัท
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
  – พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด
  – พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) ลิมิเต็ด (Sri Lanka)
  – พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์เปอเรชั่น (Cambodia)
  – พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน : กรรมการธรรมาภิบาลความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ.2547-2554 : กรรมการและรองประธานบริหาร (กิจการสระบุรี) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2545-2559 : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
  – พ.ศ.2542-2548 : ประธานกรรมการ บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด
  – พ.ศ.2542-2548 : กรรมการผู้จัดการและประธานคณะบริหาร บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์หลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
×

นายศิวะ มหาสันทนะ


 • ตำแหน่ง : กรรมการ
 • อายุ : 57 ปี
 • สัญชาติ : ไทย
 • วุฒิการศึกษา :
  – ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัย จอร์ช วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
  – ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารการจัดการขั้นสูง ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา
  – หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 206/2015
  Corporate Governance for Executive (CGE) เมื่อปี 2558
  Role of the Chairman Program (RCP) เมื่อปี 2561
  – หลักสูตร Senior Management Program จาก Institute of Management Development (IMD) สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2548
  – หลักสูตร Senior Leadership Program จาก Institute of Management Development (IMD) สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2550
  – หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่น 7 (วพน.7) เมื่อปี 2558
 • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 25 เมษายน 2559
 • ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 2 ปี 8 เดือน
 • การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
 • ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 • จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น :
  – บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
  – บริษัททั่วไป จำนวน 11 บริษัท
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
  – พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
  – พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด
  – พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด
  – พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จำกัด
  – พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) ลิมิเต็ด
  – พ.ค. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) ลิมิเต็ด
  – พ.ค. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด
  – พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด
  – พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด
  – พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จำกัด
  – พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
  – พ.ศ. 2559-2560 : ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซิตี้ พาวเวอร์ จำกัด
  – พ.ศ. 2559-2560 : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด
  – พ.ศ. 2558-2560 : ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
  – พ.ศ. 2558-2559 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานอาวุโส (สายงานการตลาดและการขาย) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2555-2558 : รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
×

นายธนญ ตันติสุนทร


 • ตำแหน่ง : กรรมการ
 • อายุ : 46 ปี
 • สัญชาติ : ไทย
 • วุฒิการศึกษา :
  – Master of Science in Management, New York University
  – MBA. Finance, American University
  – ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005
  – หลักสูตรบริหารยุติธรรมทางการปกครองรุ่นที่ 3 จัดอบรมโดยศาลปกครอง เมื่อปี 2555
  – หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน เมื่อปี 2558
 • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 22 เมษายน 2546
 • ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน รวม 15 ปี 8 เดือน
 • การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
 • ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
  – เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
  – เป็นน้องชายของนายธนัส ตันติสุนทร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด
 • จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น :
  – บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  – บริษัททั่วไป : ไม่มี
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
  – พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2550-2561 : ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์เจพี จำกัด
  – พ.ศ. 2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  – พ.ศ. 2548-2549 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก
  – พ.ศ. 2540-2543 : กรรมการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
×

นายไกรสีห์ ศิริรังษี


 • ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ, ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนและที่ปรึกษาด้านการบริหาร
 • อายุ : 68 ปี
 • สัญชาติ : ไทย
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
  – หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2542
 • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 ตุลาคม 2528
 • ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 33 ปี 3 เดือน
 • การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : จำนวน 9,697,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.847 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 • ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 • จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น :
  – บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
  – บริษัททั่วไป จำนวน 5 บริษัท
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
  – พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านการบริหาร, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)
  – พ.ศ. 2544-2558 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2541-2546 : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
×

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล


 • ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
 • อายุ : 76 ปี
 • สัญชาติ : ไทย
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี Institute Du Genie Chimique, France
  – หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
 • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 ตุลาคม 2528
 • ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 33 ปี 3 เดือน
 • การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
 • ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 • จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น :
  – บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
  – บริษัททั่วไป จำนวน 1 บริษัท
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
  – พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)
  – พ.ศ. 2549-2561 : กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2547-2554 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2540-2555 : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย – เลิกกิจการแล้ว)
  – พ.ศ. 2540-2545 : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2535-2547 : กรรมการ บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2537-2544 : กรรมการ บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2512-2514 : ตำแหน่งสุดท้าย กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายโครงการและวิศวกรรม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
×

นายวิสิฐ ตันติสุนทร


 • ตำแหน่ง : กรรมการ
 • อายุ : 59 ปี
 • สัญชาติ : ไทย
 • วุฒิการศึกษา :
  – ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University Of Wisconsin-Madison
  – ปริญญาตรีสถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2001
  – หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547
  – หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3
  – หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 5
 • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 19 ธันวาคม 2543
 • ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน รวม 18 ปี
 • การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : จำนวน 6,430,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.225 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 • ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
  – เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนญ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
  – เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนัส ตันติสุนทร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด
 • จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น :
  – บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
  – บริษัททั่วไป จำนวน 1 บริษัท
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
  – พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทรูวิชั่นกรุ๊ป จำกัด
  – พ.ศ. 2558-2561 : ประธาน สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
  – พ.ศ. 2549-2552 : กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2548-2552 : ประธานกรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2544-2552 : เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  – พ.ศ. 2544-2552 : กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2541-2544 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2535-2541 : รองประธานอาวุโสและรองประธานภูมิภาค-ฝ่ายลงทุน บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด
  – พ.ศ. 2527-2535 : ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
×

นายอนันต์ เล้าหเรณู


 • ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง,กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและที่ปรึกษาด้านการเงิน
 • อายุ : 65 ปี
 • สัญชาติ : ไทย
 • วุฒิการศึกษา :
  – ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  – ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  – หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
     Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003
     Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003
     Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004
     DCP Refresh Course รุ่นที่ 2/2006
     Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006
     Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007
     Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007
     Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation เมื่อปี 2550
     Role of compensation Committee Program (RCC) 7/2008
     R-ACF-Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)
  – หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     CG Forum 4/2557 : เสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
     CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล
     CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board
     ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน เมื่อปี 2558
     M&A บทบาทของกรรมการ เมื่อปี 2558
     CFO in the new financial world สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี 2558
 • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 ตุลาคม 2528
 • ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 33 ปี 3 เดือน
 • การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : จำนวน 1,380,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.263 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 • ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 • จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น :
  – บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท
  – บริษัททั่วไป จำนวน 4 บริษัท
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
  – พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2555-2561 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2544-2558 : ผู้อำนวยการด้านการเงินและเลขานุการบริษัทฯ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
×

นายผดุง เตชะศรินทร์


 • ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 • อายุ : 78 ปี
 • สัญชาติ : ไทย
 • วุฒิการศึกษา :
  – ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิตและบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  – หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
     The Role of Chairman Program (RCM) รุ่นที่ 6/2002
     Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003
     Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005
 • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 27 เมษายน 2536
 • ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 25 ปี 8 เดือน
 • การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
 • ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 • จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น :
  – บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 บริษัท
  – บริษัททั่วไป : ไม่มี
  – มูลนิธิ จำนวน 1 แห่ง
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
  – พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
  – พ.ศ. 2534-2556 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2527-2556 : กรรมการ บริษัท ที เค แว็กซ จำกัด
  – พ.ศ. 2520-2556 : กรรมการ บริษัท สยามน้ำมันละหุ่ง จำกัด
×

นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์


 • ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 • อายุ : 78 ปี
 • สัญชาติ : ไทย
 • วุฒิการศึกษา :
  – ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
     Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003
     Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003
     Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 7/2003
     Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005
     DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่นที่ 1/2008
     Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013
 • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 21 มิถุนายน 2536
 • ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 25 ปี 6 เดือน
 • การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
 • ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 • จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น :
  – บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  – บริษัททั่วไป : ไม่มี
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
  – พ.ศ. 2545-2548 : กรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม จำกัด
  – พ.ศ. 2540-2547 : กรรมการ บริษัท ลาฟาร์จ เพรสเตีย จำกัด
  – พ.ศ. 2532-2542 : กรรมการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด
  – พ.ศ. 2531-2539 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
×

นางดวงกมล สุชาโต


 • ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 • อายุ : 72 ปี
 • สัญชาติ : ไทย
 • วุฒิการศึกษา :
  – ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  – หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
     Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007
     Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007
     Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007
 • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2550
 • ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน รวม 11 ปี 8 เดือน
 • การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : จำนวน 180,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.034 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 • ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 • จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น :
  – บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  – บริษัททั่วไป : ไม่มี
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
  – พ.ศ. 2550-2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2550-2552 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2542-2545 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2513-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นกรรมการ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารกลาง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2511-2512 : อาจารย์ผู้ช่วย คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
×

นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์


 • ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
 • อายุ : 49 ปี
 • สัญชาติ : ไทย
 • วุฒิการศึกษา :
  – ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  – ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  – หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
     Director Forum 2/2015 “Building Better Board Through Effective Independent Director”
     Director Accreditation Program Class (DAP) รุ่นที่ 137/2017
  – หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     CG Forum 3/2556 : Conflict of Interest : Fighting abusive RPT
     CG Forum 4/2556 : The Update COSO’s 2013 Integrated Internal Control : What the Board and Management Should do
     CG Forum 1/2557 : Effectiveness in Boardroom : Route to Success & Best Practices
     CG Forum 2/2557 : Corporate Governance in the Perspective of Investors
     CG Forum 3/2557 : Challenging as Expectations for Board Engagement on Strategic Risk Management Oversight
 • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 22 เมษายน 2556
 • ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน รวม 6 ปี 8 เดือน
 • การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี
 • ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 • จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น :
  – บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  – บริษัททั่วไป : ไม่มี
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
  – พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
  – พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : วิศวกรโครงการ บริษัท เมอริท โฮลดิ้งส์ (1989) และกลุ่มบริษัทในเครือ
  – พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน : วิศวกรโยธา บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด
  – พ.ศ. 2556-2561 : กรรมการบริหาร บริษัท เกษตรธนสาร จำกัด
  – พ.ศ. 2550-2561 : วิศวกรโครงการ บริษัท ต้นสน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
×

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์


 • ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ, รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • อายุ : 59 ปี
 • สัญชาติ : ไทย
 • วุฒิการศึกษา :
  – ปริญญาเอก วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Tulsa, Oklahoma USA
  – ปริญญาโท วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Tulsa, Oklahoma USA
  – ปริญญาตรี วิศวกรรมปิโตรเลียม (เกียรตินิยม) University of Tulsa, Oklahoma USA
  – หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
     Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014
     Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014
     How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 6/2014
     Anti-Corruption Seminar รุ่นที่ 1/2015 “ผนึกเสียง 400 บริษัทเพื่อสู้ปัญหาคอร์รัปชั่นเชิงระบบ”
     The Power of Culture : From Performance Culture to Winning Culture เมื่อปี 2559
     Boards that Make a Difference (BMD) เมื่อปี 2560
     Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 4/2018
  – หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน เมื่อปี 2561
  – หลักสูตร CEO and IR Talk จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เมื่อปี 2561
  – หลักสูตรอื่นๆ
     Operating Transparency Business in Asia จาก Collective Action Coalition, CAC เมื่อปี 2559
     เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา จากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (ประเทศลาว) เมื่อปี 2559
 • วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 1 มกราคม 2559
 • ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 2 ปี 11 เดือน
 • การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : จำนวน 508,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.097 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 • ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 • จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น :
  – บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
  – บริษัททั่วไป จำนวน 5 บริษัท
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
  – พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte,Ltd. (บริษัทร่วม)
  – พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2551-2558 : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2549-2558 : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2545-2558 : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
  – พ.ศ. 2544-2558 : ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)