บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2021 ด้านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS : CSR-DIW จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม