ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม พลาซ่า แอทธินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

เอกสารเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

 1. หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

 2. แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขปสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

 3. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

 4. รายงานประจำปี 2558 พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี 2558

 5. รายละเอียดข้อมูลการประชุมแต่ละวาระ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

 6. ข้อบังคับของ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

 7. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (พร้อมระบุว่าต้องมีเอกสารหลักฐานใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น)

 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

 9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค. สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558 (แบบรูปเล่ม)

 12. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 15 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559