ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษาด้านการบริหาร
อายุ : 73 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา
● ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
● หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
● หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2542
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 ตุลาคม 2528
ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ปัจจุบัน รวม 38 ปี 3 เดือน
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : จำนวน 9,697,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.847 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
● บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
    พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) / พลังงานและสาธารณูปโค
● บริษัททั่วไป จำนวน 5 บริษัท ดังนี้
   (1) พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
    บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด (บริษัทย่อย) / พลังงานและสาธารณูปโภค
   (2) พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
    บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) / พลังงานและสาธารณูปโภค
   (3) พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย) / พลังงานและสาธารณูปโภค
   (4) พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย) / พลังงานและสาธารณูปโภค
   (5) พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม) / ขนส่งสินค้าทางทะเล
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
   พ.ศ. 2549-2565 : ประธานกรรมการ PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)
   พ.ศ. 2544-2558 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
   พ.ศ. 2541-2546 : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)