Data Subject Access Request Form

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลของท่านถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เป็นต้น ท่านสามารถกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หรือหากท่านพบเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มการแจ้งกรณีพบข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล” และติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

Scroll to Top