เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดย นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์(ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุาการบริษัทฯ)เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล “Investors’ Choice Award” ครั้งที่ 3 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จากผลการประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 ที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 (ดีเลิศ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559