เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน) โดย นาย เอกพล สุภาพรเหมินทร์ (ผู้จัดการอาวุโสศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยา) ได้เข้ารับรางวัลและเกียรติบัตรโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จาก นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี ซึ่งจัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน) ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ตลอดโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน