บริษัทฯ ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2564 (SUSTAINABILITY DISCLOSURE ACKNOWLEDGEMENT 2021) ที่ดำเนินการโดยสถาบันไทยพัฒน์ โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE) นอกจากข้อมูลทางการเงินในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนระยะยาว