›› ดาวน์โหลดรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

  • บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3
    โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

เอกสารเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
1. หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลดไฟล์
2. แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขปสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลดไฟล์
3. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
4. รายละเอียดข้อมูลการประชุมแต่ละวาระ ดาวน์โหลดไฟล์
5. ข้อบังคับของ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลดไฟล์
6. รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
7. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลดไฟล์
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลดไฟล์
9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดไฟล์
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ปี 2567 ดาวน์โหลดไฟล์
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ปี 2567 ดาวน์โหลดไฟล์
12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ปี 2567 ดาวน์โหลดไฟล์
13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (แบบรูปเล่ม) ดาวน์โหลดไฟล์
14. แบบฟอร์มคำถามสำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลดไฟล์
15. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 25 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลดไฟล์